PKN Or­len za­koń­czył ne­go­cja­cje w spra­wie no­we­go dłu­go­let­nie­go kon­trak­tu na do­sta­wy ro­py naf­to­wej do ra­fi­ne­rii w Płoc­ku. Od po­cząt­ku 2012 r. za do­sta­wę 200 tys. ton ro­py mie­sięcz­nie do ra­fi­ne­rii Or­le­nu od­po­wia­dać bę­dzie fir­ma So­uz Pe­tro­lium. War­tość kon­trak­tu, któ­ry za­stą­pi wy­ga­sa­ją­cą z koń­cem bie­żą­ce­go ro­ku umo­wę z Pe­tra­co, wy­no­si ok. 19,4 mld zł.

Tra­der z Ge­ne­wy już do­star­cza do Płoc­ka ro­pę w ra­mach umów dłu­go­ter­mi­no­wych. Na mo­cy za­war­tej w grud­niu 2009 r. umo­wy za­opa­tru­je on Or­len w 4,8 mln ton ro­py rocz­nie.

– Wa­run­ki no­we­go kon­trak­tu są lep­sze niż w po­przed­niej umo­wie: uzy­ska­li­śmy lep­szą ce­nę oraz m.in. gwa­ran­cję do­staw al­ter­na­tyw­nych. Gdy­by z ja­kie­goś po­wo­du ro­pa nie mo­gła

do­trzeć ru­ro­cią­giem Przy­jaźń, zo­sta­nie do­star­czo­na do Płoc­ka bez do­dat­ko­wych kosz­tów po­przez gdań­ski Naf­to­port – ko­men­tu­je szef Orlenu Ja­cek Kra­wiec.