Wokół elektrowni jądrowej rosną kontrakty

Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na w tych dniach roz­pi­sze prze­targ na wy­bór re­ak­to­ra do pol­skiej si­łow­ni ją­dro­wej

Aktualizacja: 03.01.2012 02:12 Publikacja: 03.01.2012 02:11

Wokół elektrowni jądrowej rosną kontrakty

Foto: Bloomberg

Według naszych informacji przetarg zostanie rozpisany mimo wakatu na fotelu prezesa PGE. W przyszłym tygodniu podczas posiedzenia rady nadzorczej może zapaść decyzja w sprawie przetargu. Nie tylko inżynierowie zyskają, ale również ban­ki i do­rad­cy.

1. Bu­do­wa pierw­szej pol­skiej elek­trow­ni ją­dro­wej ma kosz­to­wać 35 – 55 mld zł. Z tej su­my oko­ło 20 – 30 mld zł to koszty tech­no­lo­gii. – Chodzi o wy­bór ty­pu i do­staw­cy re­ak­to­ra, a tu gro­no do­staw­ców jest bar­dzo wą­skie – oce­nia Ma­ciej Jur­kow­ski, wi­ce­pre­zes Pol­skiej?Agen­cji Ato­mi­sty­ki. Start w prze­tar­gu de­kla­ru­je fran­cu­ska Are­va, któ­ra pro­du­ku­je wod­no­-ci­śnie­nio­wy re­ak­tor EPR o mo­cy ok. 1650 MW. Ame­ry­kań­ski We­stin­gho­use ofe­ru­je re­ak­tor AP1000. Ulep­szo­ny pro­jekt re­ak­to­ra wod­no­-ci­śnie­nio­we­go APWR o mo­cy 1500 MW przy­go­to­wy­wa­ny jest przez ja­poń­skie kon­sor­cjum MHI. GE Hi­ta­chi ma re­ak­to­ry wod­no-wrzą­ce ABWR o mo­cach 1300 – 1500 MW, a w przy­go­to­wa­niu jest ich bar­dziej roz­wi­nię­ta wer­sja ES­BWR 1600 MW. Oprócz tych czo­ło­wych pro­du­cen­tów w pol­skim prze­tar­gu mo­gą star­to­wać: ko­re­ań­ski pro­du­cent re­ak­to­ra APR 1400, ka­na­dyj­ski Can­du ofe­ru­je pro­jekt ACR 1200 MW. W grze jest też rosyjski Ro­sa­tom z wer­sją WWER 1200 zna­ną ja­ko AES 2006. Zwy­cięz­ca bę­dzie zna­ny w przy­szłym ro­ku.

2. PGE roz­strzy­gnie w tym ro­ku prze­targ na wy­bór do­rad­cy tech­nicz­ne­go, czy­li in­ży­nie­ra kon­trak­tu. To zle­ce­nie świad­cze­nia usług przez

10 lat, wy­ce­nia­ne na po­nad 1,25 mld zł. Na krót­kiej li­ście zna­la­zło się czte­rech ofe­ren­tów: kon­sor­cjum Scott Wil­son Pol­ska i Trac­te­bel En­gi­ne­ering, Exe­lon Ge­ne­ra­tion Com­pa­ny, AMEC Nuc­le­ar oraz kon­sor­cjum Mott Mac­Do­nald i AF­-Co­len­co. W tym ro­ku PGE wy­bie­rze też fir­mę, któ­ra za ok. 120 mln zł wy­ko­na ba­da­nia lo­ka­li­za­cji i śro­do­wi­ska oraz zdo­bę­dzie dla in­we­sty­cji nie­zbęd­ne po­zwo­le­nia i upraw­nie­nia.

3. PGE opra­co­wu­je obec­nie mo­del fi­nan­so­wa­nia in­we­sty­cji. – Pol­ski sek­tor ban­ko­wy jesz­cze nie uczest­ni­czył w fi­nan­so­wa­niu pro­jek­tu in­we­sty­cyj­ne­go o ta­kiej ska­li. Do­tych­czas naj­więk­szym po­je­dyn­czym pro­jek­tem by­ło fi­nan­so­wa­nie blo­ku Beł­cha­tów 2 za 3,4 mld zł. PGE EJ1 wy­ma­ga po­nad 10-krot­nie więk­sze­go za­an­ga­żo­wa­nia fi­nan­so­we­go, po­rów­ny­wal­ne­go z ak­tu­al­ną ka­pi­ta­li­za­cją ca­łej gru­py – mó­wi Zbi­gniew Ro­góż, part­ner w fir­mie Sa­ski?Part­ners. W fi­nan­so­wa­nie in­we­sty­cji po­win­ny zo­stać za­an­ga­zo­wa­ne oprócz ban­ków ko­mer­cyj­nych mul­ti­la­te­ral­ne in­sty­tu­cje fi­nan­so­we, m.in. Eu­ro­pej­ski Bank In­we­sty­cyj­ny czy Eu­ro­pej­ski Bank Od­bu­do­wy i?Roz­wo­ju. Do­dat­ko­wo ko­niecz­ne bę­dą po­rę­cze­nia za­gra­nicz­nych agen­cji ubez­pie­cze­nia kre­dy­tu eks­por­to­we­go z kra­ju do­star­cza­ją­ce­go tech­no­lo­gię a z pol­skiej stro­ny – Skar­bu Pań­stwa.

4. Lob­by­ści już roz­po­czę­li pra­cę wo­kół in­we­sty­cji dzie­się­cio­le­cia, choć naj­więk­sze za­da­nia i kon­trak­ty do­pie­ro przed ni­mi. CEC Go­ver­nment Re­la­tions, w któ­rej part­ne­rem jest Ma­rek?Ma­tra­szek, pod­pi­sał kon­trakt z We­stin­gho­use, GE Hi­ta­chi re­pre­zen­tu­je Gray­ling, zaś fir­ma Pri­mo Com­mu­ni­ca­tions uru­cho­mi­ła wraz z Are­vą ser­wis Elek­trow­nia­-ja­dro­wa.pl. – Prze­pro­wa­dze­nie tak du­żej in­we­sty­cji bez lob­bin­gu jest wręcz nie­mo­żli­we – oce­nia Ma­ciej San­kow­ski, pre­zes fir­my View­po­int. Naj­więk­sze mo­żli­wo­ści i największe pie­nią­dze mo­gą być zwią­za­ne ze współ­pra­cą przy pro­jek­tach ją­dro­wych, zwłasz­cza z Li­twą i Ro­sją. Rosyjskie firmy nadal liczą, że Polska może zaangażować się w projekt elektrowni jądrowej w Kaliningradzie, a Rosatom liczy na kontrakt w dostawie reaktora dla polskiej siłowni.

Według naszych informacji przetarg zostanie rozpisany mimo wakatu na fotelu prezesa PGE. W przyszłym tygodniu podczas posiedzenia rady nadzorczej może zapaść decyzja w sprawie przetargu. Nie tylko inżynierowie zyskają, ale również ban­ki i do­rad­cy.

1. Bu­do­wa pierw­szej pol­skiej elek­trow­ni ją­dro­wej ma kosz­to­wać 35 – 55 mld zł. Z tej su­my oko­ło 20 – 30 mld zł to koszty tech­no­lo­gii. – Chodzi o wy­bór ty­pu i do­staw­cy re­ak­to­ra, a tu gro­no do­staw­ców jest bar­dzo wą­skie – oce­nia Ma­ciej Jur­kow­ski, wi­ce­pre­zes Pol­skiej?Agen­cji Ato­mi­sty­ki. Start w prze­tar­gu de­kla­ru­je fran­cu­ska Are­va, któ­ra pro­du­ku­je wod­no­-ci­śnie­nio­wy re­ak­tor EPR o mo­cy ok. 1650 MW. Ame­ry­kań­ski We­stin­gho­use ofe­ru­je re­ak­tor AP1000. Ulep­szo­ny pro­jekt re­ak­to­ra wod­no­-ci­śnie­nio­we­go APWR o mo­cy 1500 MW przy­go­to­wy­wa­ny jest przez ja­poń­skie kon­sor­cjum MHI. GE Hi­ta­chi ma re­ak­to­ry wod­no-wrzą­ce ABWR o mo­cach 1300 – 1500 MW, a w przy­go­to­wa­niu jest ich bar­dziej roz­wi­nię­ta wer­sja ES­BWR 1600 MW. Oprócz tych czo­ło­wych pro­du­cen­tów w pol­skim prze­tar­gu mo­gą star­to­wać: ko­re­ań­ski pro­du­cent re­ak­to­ra APR 1400, ka­na­dyj­ski Can­du ofe­ru­je pro­jekt ACR 1200 MW. W grze jest też rosyjski Ro­sa­tom z wer­sją WWER 1200 zna­ną ja­ko AES 2006. Zwy­cięz­ca bę­dzie zna­ny w przy­szłym ro­ku.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży