Brak konkurencji na rynku paliw

Kon­ku­ren­ci skar­żą się, że Or­len i Lo­tos ob­ni­ża­ją ce­ny de­ta­licz­ne, nie zmie­nia­jąc hur­to­wych. Rozstrzygnięcie postępowania UOKiK już wkrótce

Publikacja: 29.03.2012 03:36

Brak konkurencji na rynku paliw

Foto: Bloomberg

– Pro­wa­dzi­my po­stę­po­wa­nie wy­ja­śnia­ją­ce w spra­wie ewen­tu­al­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści przy usta­la­niu cen pa­liw. Otrzy­ma­li­śmy wie­le sy­gna­łów, że hur­to­we ce­ny PKN Or­len dla nie­za­le­żnych sta­cji pa­liw unie­mo­żli­wi­ły im kon­ku­ro­wa­nie ze sta­cja­mi na­le­żą­cy­mi do PKN Or­len – mó­wi Mał­go­rza­ta Kra­sno­dęb­ska­-Tom­kiel, pre­zes Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów. – To jed­na z głów­nych spraw, któ­rą się obec­nie zaj­mu­je­my. Efek­ty po­stę­po­wa­nia po­win­ny być zna­ne już wkrót­ce. Wów­czas się oka­że, czy spra­wa kwa­li­fi­ku­je się do pod­ję­cia dal­szych dzia­łań.

Skar­gi na ta­kie prak­ty­ki zgła­sza­ją już od daw­na nie tyl­ko kon­ku­ren­ci, ale ta­kże Pol­ska Izba Pa­liw Płyn­nych. Je­sie­nią 2011 r. na za­ska­ku­ją­ce ru­chy ce­no­we zwró­cił uwa­gę m.in. kon­cern BP oraz ope­ra­to­rzy nie­za­le­żnych sta­cji. – Dzię­ki ob­ni­żkom cen de­ta­licz­nych na fir­mo­wych sta­cjach PKN Or­len oka­za­ło się, że ce­ny hur­to­we by­ły w za­sa­dzie na ta­kim sa­mym po­zio­mie, co unie­mo­żli­wia­ło nam ja­ką­kol­wiek kon­ku­ren­cję. Po­dob­ne prak­ty­ki sto­su­je też Lo­tos – mó­wi Ma­rek Pie­trzak, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Nie­za­le­żnych Ope­ra­to­rów Sta­cji Pa­liw.

Or­ga­ni­za­cja pi­sma w tej spra­wie kie­ro­wa­ła ta­kże do Kan­ce­la­rii Pre­mie­ra, jed­nak nie otrzy­ma­ła żad­nej od­po­wie­dzi. – Or­len coś ta­kie­go ro­bi przy­naj­mniej raz w ro­ku, jed­nak naj­czę­ściej w okre­sach du­żych straj­ków czy wy­bo­rów – do­da­je Ma­rek Pie­trzak. BP zwra­ca uwa­gę, że w ta­kich wa­run­kach kon­ku­ren­ci mu­szą sprze­da­wać pa­li­wa po­ni­żej cen za­ku­pu.

– We­dług na­szej wie­dzy UOKiK już od 2007  ro­ku pro­wa­dzi po­stę­po­wa­nie wy­ja­śnia­ją­ce w spra­wie ewen­tu­al­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści przy usta­la­niu cen pa­liw. W tym po­stę­po­wa­niu PKN Or­len współ­pra­cu­je z Urzę­dem, udzie­la­jąc wszel­kich nie­zbęd­nych i wy­czer­pu­ją­cych wy­ja­śnień. Nie otrzy­ma­li­śmy żad­nych in­for­ma­cji w spra­wie wsz­czę­cia in­nych po­stę­po­wań – mó­wi Be­ata Kar­piń­ska, kie­row­nik biu­ra pra­so­we­go PKN Or­len. Lo­tos ta­kże udzie­lił Urzę­do­wi od­po­wie­dzi na prze­sła­ne py­ta­nia.

Po­stę­po­wa­nie wy­ja­śnia­ją­ce w skom­pli­ko­wa­nych spra­wach po­tra­fi trwać bar­dzo dłu­go. Na przykład w razie zmo­wy ope­ra­to­rów ko­mór­ko­wych od­no­śnie do blo­ko­wa­nia usłu­gi te­le­wi­zji mo­bil­nej za­ję­ło po­nad dwa la­ta.

– Zło­ży­li­śmy pi­smo do UOKiK i cze­ka­my na ofi­cjal­ne sta­no­wi­sko w tej spra­wie. Nie chce­my jej teraz ko­men­to­wać – mó­wi Mag­da­le­na Kan­de­fer, rzecz­nik BP w Pol­sce.  Gdy­by UOKiK uznał, że wsz­czę­cie po­stę­po­wa­nia an­ty­mo­no­po­lo­we­go jest uza­sad­nio­ne, i udo­wod­nił ta­kie dzia­ła­nia, zgod­nie z pra­wem fir­my byłyby za­gro­żo­ne mak­sy­mal­ną ka­rą do 10 procent rocz­nych przy­cho­dów. Jed­nak aż tak wy­so­kie sank­cje ra­czej nie są sto­so­wa­ne. Po wszczę­tym w 2008 r. po­stę­po­wa­niu prze­ciw­ko PKN Or­len za nie­zgod­ne z prawem uznał po­sta­no­wie­nia w umo­wach z dwo­ma sta­cja­mi pa­tro­nac­ki­mi płoc­ki kon­cern do­stał jed­nak 52,7 mln złotych ka­ry, a jed­na ze sta­cji 27,3 mln zł. Z ko­lei Or­len i Lo­tos do­sta­ły w su­mie zgod­nie z de­cy­zją z grud­nia 2007 r. 5,5 mln złotych ka­ry za usta­le­nie wa­run­ków za­koń­cze­nia pro­duk­cji ben­zy­ny U95 dla sil­ni­ków star­sze­go ty­pu.

PKN Or­len i Lo­tos to czo­ło­wi sprze­daw­cy pa­li­wa na ryn­ku hur­to­wym. Ma­ją ta­kże moc­ną po­zy­cję na ryn­ku de­ta­licz­nym – PKN Or­len ma 1748 sta­cji, a Lo­tos 369. Nie­za­le­żnych sta­cji jest 3,1 tys.  Licz­ba te­go ty­pu ope­ra­to­rów w ostat­nich la­tach suk­ce­syw­nie spa­da. Po­wo­dem jest co­raz ostrzej­sza kon­ku­ren­cja ce­no­wa. Na ryn­ku umac­nia się ta­kże no­wy gracz w po­sta­ci sta­cji pa­liw otwie­ra­nych przez sie­ci han­dlo­we, któ­rych jest już 155. Ma­ją 2,5 proc. udzia­łu w ryn­ku, ale w uję­ciu war­to­ścio­wym jest to ­6 proc.

– Pro­wa­dzi­my po­stę­po­wa­nie wy­ja­śnia­ją­ce w spra­wie ewen­tu­al­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści przy usta­la­niu cen pa­liw. Otrzy­ma­li­śmy wie­le sy­gna­łów, że hur­to­we ce­ny PKN Or­len dla nie­za­le­żnych sta­cji pa­liw unie­mo­żli­wi­ły im kon­ku­ro­wa­nie ze sta­cja­mi na­le­żą­cy­mi do PKN Or­len – mó­wi Mał­go­rza­ta Kra­sno­dęb­ska­-Tom­kiel, pre­zes Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów. – To jed­na z głów­nych spraw, któ­rą się obec­nie zaj­mu­je­my. Efek­ty po­stę­po­wa­nia po­win­ny być zna­ne już wkrót­ce. Wów­czas się oka­że, czy spra­wa kwa­li­fi­ku­je się do pod­ję­cia dal­szych dzia­łań.

Pozostało 84% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie