Inwestycje mają zostać sfinansowane latach 2023-2025.

Umowa przewiduje zaciąganie kredytów w złotym lub euro, a oprocentowanie danej transzy będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową odpowiednią dla danego okresu odsetkowego i danej waluty, powiększoną o marżę lub stałą stopę procentową. - Okres dostępności środków wynosi 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a ostateczna data spłaty przypada w terminie do 18 lat od dnia wykorzystania ostatniej transzy — informuje Enea.

Jest to już druga umowa kredytowa Enei z EBI. Poprzednią, również w wysokości do 1 mld zł na inwestycje w dystrybucję energii elektrycznej, spółka zawarła w grudniu 2023 r.