W 2021 roku Grupa Polenergia osiągnęła rekordowy wynik przychodów ze sprzedaży - 3 999,4 mln zł. Było to możliwe dzięki znaczącemu wzrostowi przychodów w samym czwartym kwartale ubiegłego roku. Od października do grudnia 2021 r. sprzedaż grupy wyniosła 2 066,9 mln zł, na co największy wpływ miały wyższe przychody ze sprzedaży w segmentach obrotu i sprzedaży o 1480 mln zł, gazu i czystych paliw o 63,1 mln zł oraz lądowych farm wiatrowych o 24 mln zł. W całym 2021 r. spółka miała 337,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 110,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 999,4 mln zł w porównaniu z 1 811,3 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA w całym 2021 r. osiągnął również rekordowy poziom 361,2 mln zł i był o 104,4 mln zł wyższy w stosunku do 2020 r. Wzrost wyniku EBITDA spowodowany był głównie wyższym o 117 mln zł wynikiem segmentu gazu i czystych paliw, dzięki realizacji procesu optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna. Wzrost ten częściowo został skompensowany przez niższy o 9,8 mln zł wynik segmentu lądowych farm wiatrowych spowodowany niższym poziomem produkcji wynikającym z gorszych warunków wietrznych w porównaniu z 2020 r.

Wzrost wyniku segmentu gazu i czystych z paliw z 18,6 do 135,7 mln zł został osiągnięty głównie wskutek optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, wyższego wyniku na sprzedaży ciepła i usługach systemowych oraz przychodów z tytułu rekompensaty gazowej.

Polenergia podkreśla też, że prowadzi prace w zakresie dalszego rozwoju projektów wiatrowych oraz fotowoltaicznych. W portfelu Polenergii znajdują się projekty w fazie mniej zaawansowanej, o łącznej mocy ponad 577 MW.

Spółka zakończona także 2 marca 2022 r. ofertę publiczną nowo emitowanych akcji, z której Polenergia pozyskała około 1 mld zł. Środki te zostaną wydane na potrzeby inwestycyjne m.in. w zakresie rozwoju morskich projektów wiatrowych, rozwoju i budowy projektów lądowych farm wiatrowych.