Las pochłonie dwutlenek węgla

Nowy projekt ochrony klimatu: leśne gospodarstwa węglowe.

Publikacja: 01.12.2018 18:38

Las pochłonie dwutlenek węgla

Foto: Fotorzepa/Marta Bogacz

Niemal 1 mln ton dwutlenku węgla (CO2) – tyle w ciągu 30 lat pochłoną Leśne Gospodarstwa Węglowe (LGW). To nowy i jeden z największych projektów prowadzonych przez Lasy Państwowe. Pierwsze efekty tych działań zostaną zaprezentowane podczas COP 24 – konferencji w Katowicach poświęconej zmianom klimatu, odbywającej się na początku grudnia.

Ten projekt Lasów jest odpowiedzią na postępujące negatywne zmiany klimatu. Głównym czynnikiem, który przyczynia się do jego gwałtownej zmiany, jest nadmierna emisja CO2 oraz innych gazów cieplarnianych, np. podtlenku azotu (N2O). Działania realizowane w ramach tego projektu mają wpłynąć na zwiększenie zdolności lasu do pochłaniania węgla, zwiększenie istniejących zasobów węgla w ekosystemie, ograniczenie emisji dwutlenku węgla z gleb oraz ograniczenie zagrożenia niekontrolowanymi emisjami tego gazu na skutek katastrof.

Jest to także realizacja postulatów zawartych w porozumieniu paryskim z 2015 r., w którym wskazano lasy jako naturalny pochłaniacz gazów cieplarniach oraz położono nacisk na zwiększenie efektywności tego procesu.

Całość projektu jest finansowana ze środków własnych Lasów Państwowych.

Dodatkowe zalesienie

Projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych prowadzony jest obecnie w 23 nadleśnictwach na terenie 13 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Działania obejmą 12 tys. hektarów lasów, ale leśnicy szacują, że obszarów nadających się do jego realizacji mamy w Polsce znacznie więcej.

LGW zostały zainicjowane w 2017 r., a działania tego projektu będą realizowane aż do 2024 r. Ich efekt szacowany jest na 30 lat.

Jak policzyli eksperci Lasów Państwowych, dzięki nim zostanie pochłonięty ponad milion ton dwutlenku węgla.

To bardzo dużo, biorąc pod uwagę to, że według raportu „Leśnictwo 2017″, opracowanego przez Główny Urząd Statystyczny, zapas węgla w żywej biomasie drzewnej w 2015 r. dla Polski wyniósł 822 mln t węgla – co odpowiada 87 t węgla na hektar. Dla porównania – w 1900 r. zapas ten wynosił 467 mln ton.

Na czym będzie polegał ten projekt? Jak tłumaczą Lasy Państwowe, jest to działanie, które jest wykonywane ponad zaplanowane, standardowo wykonywane zabiegi w zakresie gospodarki leśnej.

W ramach projektu leśnych gospodarstw węglowych wykonywane są takie działania dodatkowe jak zalesianie, wprowadzanie gatunków szybko rosnących, takich jak np. daglezja, drugiego piętra drzew oraz podszytów, zwiększanie powierzchni odnowień naturalnych oraz działania zapobiegające nadmiernemu uszkadzaniu powierzchni gleby.

Lasom do współpracy przy tym projekcie udało się przekonać 20 czołowych firm – zarówno spółek Skarbu Państwa, jak i prywatnych. Dla tych wszystkich przedsiębiorstw zorganizowana została w październiku aukcja jednostek dwutlenku węgla (JDW to ilość węgla organicznego odpowiadająca 1 tonie CO2, która w efekcie działań dodatkowych zostanie zakumulowana w drzewostanach oraz w glebie). Całość przychodu ze sprzedaży JDW Lasy Państwowe przeznaczą na działania związane z ochroną przyrody i różnorodności biologicznej, edukacją leśną oraz historyczną, a także turystyką, jak np. budowa lub modernizacja ścieżek rowerowych, miejsc wypoczynku lub leśnych parkingów.

Współpraca nauki

Projektowi towarzyszą prace badawcze prowadzone na dużą skalę przez czołowe polskie uczelnie i instytuty. Dla przykładu Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, na wcześniej wytypowanych powierzchniach badawczych w całej Polsce, zajmuje się gromadzeniem próbek materiału organicznego pochodzącego z różnych warstw lasu, np. ściółki, drzew lub korzeni.

W trakcie prac wykonuje również wiele pomiarów parametrów drzew, np. ich wysokości bądź wysokości osadzenia korony.

W laboratoriach każda próbka jest dokładnie badana, głównie pod kątem zawartości węgla. Wyniki tych prac służą do stworzenia modeli, m.in. krzywych wzrostu drzewostanów, które mają zastąpić zmienne dotychczas znajdujące się w modelu CBM (Carbon Budget Model).

Leśnicy dla klimatu

Pozytywny wpływ na klimat ma cała zrównoważona gospodarka leśna, którą prowadzą Lasy Państwowe. Dzięki niej polska gospodarka korzysta z drewna, ale co roku pozyskanie surowca jest mniejsze niż jego przyrost w lesie. Dlatego od ponad 70 lat w Polsce rośnie zasobność lasów, a dzięki zalesieniom stale zwiększa się też ich powierzchnia. Tym samym ich rola w pochłanianiu CO2 wzrasta.

Lasy Państwowe realizują również projekt realizują również projekt Las Energii, który ma służyć m.in. ograniczeniu zużycia energii w budynkach i innych obiektach LP, większemu wykorzystaniu OZE, a także sukcesywnemu zwiększaniu udziału pojazdów elektrycznych we flocie LP.

Głównymi celami projektu są poprawa bezpieczeństwa energetycznego, redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprawa efektywności energetycznej, popularyzacja pojazdów elektrycznych w transporcie drogowym oraz upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii.

COP24 Walka o klimat
Kurtyka: Katowickie porozumienie przejdzie do historii
COP24 Walka o klimat
Od błękitnego paliwa do czystego powietrza
COP24 Walka o klimat
Możemy planować dekarbonizację energetyki
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
COP24 Walka o klimat
Współpraca kluczowa dla klimatu