Jest pisemnie uzasadnienie wyroku ws. Turowa. Sąd wytknął braki formalne

W pisemnym uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie mimo, że sąd uchylił decyzję środowiskową dla kopalni węgla brunatnego w Turowie, to uznał zarzuty ekologów za bezzasadne. Mimo to podjął negatywną decyzję dla Polskiej Grupy Energetycznej przez braki proceduralne w decyzji środowiskowej. Brakowało szczegółów umowy polsko – czeskiej.

Publikacja: 30.04.2024 21:35

Jest pisemnie uzasadnienie wyroku ws. Turowa. Sąd wytknął braki formalne

Foto: Bartłomiej Sawicki

Sąd administracyjny opublikował we wtorek pisemne uzasadnienie wyroku z 13 marca br. uchylającego decyzję środowiskową Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącą kontynuacji wydobycia węgla w kopalni Turów. Pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (IV SA/Wa 654/23) zostało zamieszczone we wtorek w internetowej bazie orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

– Zgodnie z moimi zapowiedziami wykorzystamy wszystkie dostępne narzędzia prawne, aby kontynuować działanie Kopalni i Elektrowni w Turowie, tak długo, jak będzie tego potrzebował Polski system elektroenergetyczny – poinformował na platformie „X” prezes Polskiej Grupy Energetycznej, Dariusz Marzec.

Czytaj więcej

Problemy ministerstwa z elektrowniami węglowymi. Inwestorzy zdezorientowani

Zarzuty skarg niezasadne, ale decyzja uchylona

Postępowanie wszczęto za sprawą skarg ekologów oraz samorządowców niemieckich z przygranicznych terenów dotyczących decyzji środowiskowej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 30 września 2022 r. odnoszącej się do "Kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, realizowanego w gminie Bogatynia" .Zaskarżona do sądu decyzja GDOŚ częściowo uchylała, a częściowo utrzymywała w mocy wcześniejszą decyzję środowiskową w tej sprawie wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W lutym 2023 r., opierając się właśnie na decyzji GDOŚ z jesieni 2022 r., minister klimatu i środowiska przedłużył koncesję dla Turowa poza 2026 r. - do 2044 r.

Warszawski WSA 13 marca br., rozstrzygając sprawę, uchylił decyzję środowiskową GDOŚ. Jak wówczas zastrzegł sąd, jedyną przyczyną uchylenia decyzji były zarzuty nawiązujące do umowy między rządami Polski a Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków wynikających z eksploatacji kopalni. Umowę podpisano w Pradze 3 lutego 2022 r.

Czytaj więcej

Sprawa Turowa zawieszona. Może wrócić tuż przed wyborami

-Taka umowa ma znaczenie dla aktów stosowania prawa, a takim aktem stosowania prawa jest niewątpliwie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. (...) Tymczasem organ w zaskarżonej decyzji wprost uznał, że nie ma ona znaczenia dla rozstrzygnięcia w tej sprawie. W ocenie sądu takie stanowisko jest błędne – mówił, wygłaszając ustne motywy wyroku, sędzia Jarosław Łuczaj.

Z kolei już pisemnym uzasadnieniu wskazano natomiast m.in., że "badając zgodność z prawem zaskarżonej decyzji (...) i oceniając okoliczności faktyczne i stan prawny na dzień jej wydania, sąd doszedł do przekonania, że skargę należało uwzględnić, choć zasadnicze zarzuty skarg nie zostały uznane za zasadne".

Kopalnia może działać dalej 

- Zaznaczenia jednak wymaga, że uchylenie zaskarżonej decyzji nie oznacza automatycznego zaprzestania wydobycia węgla czy też w ogóle funkcjonowania Kopalni Turów, bowiem do 2026 r. odbywać się to może na dotychczasowych warunkach, tj. sprzed wydania decyzji z 30 września 2022 r. - czytamy w tym pisemnym uzasadnieniu.

Czytaj więcej

Sprzątanie firm po PiS. Kto odpowie za kontrowersyjne inwestycje?

W ocenie WSA - wbrew zarzutom skarg - organ odwoławczy należycie przeanalizował oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, w tym w szczególności na zdrowie i warunki życia ludzi i na dobra materialne, nie ograniczając tej analizy tylko do granic państwa. - Jeśli chodzi o udział społeczeństwa, to został on przeprowadzony bardzo szeroko - obejmował społeczeństwo polskie, czeskie i niemieckie - i wielokrotnie na etapie I instancji (...). Nieprawdą jest zatem, co twierdzą skarżący, że w sprawie doszło na etapie postępowania odwoławczego do zmiany zakresu przedsięwzięcia, co powoduje konieczność powtórzenia czynności gwarantujących społeczeństwu aktywny udział" - czytamy w uzasadnieniu o postępowaniach przed RDOŚ i GDOŚ.

Decyzja nie uwzględnia umowy polsko – czeskiej

Pomimo wszystkich powyższych uwag sąd uznał, że zaskarżona decyzja powinna być uchylona, gdyż nie uwzględnia ona ustaleń umowy z dnia 3 lutego 2022 r. między Rządem RP a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów w RP. Tymczasem na mocy tej umowy na przykład strona polska "ma zbudować wał ziemny z roślinnością wzdłuż południowej granicy kopalni Turów, wzdłuż drogi Opolno-Zdrój-Sieniawka, w celu uwzględnienia obaw podnoszonych przez mieszkańców Republiki Czeskiej dotyczących oddziaływania kopalni Turów, w szczególności w kwestii hałasu, światła i zanieczyszczenia powietrza, a także charakteru krajobrazu.

Dlatego - jak wskazał WSA - na etapie postępowania odwoławczego w sprawie zmianie uległ stan prawny, którego elementem stała się ta umowa". - Kształt planowanej inwestycji powinien uwzględniać zapisy umowy, które są bardzo szczegółowe i odnoszą się do konkretnych, wprost opisanych w niej rozwiązań dotyczących m.in. monitoringu wód podziemnych i budowy wału ziemnego – czytamy w uzasadnieniu WSA.

Czytaj więcej

Zapora PGE w Turowie działa. Ale wody po czeskiej stronie nadal jest mało

Orzeczenie WSA jest nieprawomocne. Stronom przysługuje skarga do NSA, którą - zgodnie z przepisami — składa się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Niezależnie od tego organizacje ekologiczne zaskarżyły do WSA także następczą decyzję ministerstwa klimatu z 17 lutego ub.r. dotyczącą koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Turów. W decyzji tej resort zmienił termin udzielania koncesji z 30 kwietnia 2026 r. i ustalił go do 27 kwietnia 2044 r. W czerwcu ub.r. WSA informował jednak, że postępowanie dotyczące skarg na decyzję o koncesji dla Turowa zostało zawieszone do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia równoległej sprawy związanej z tą kopalnią, czyli właśnie skargi ekologów na wykonanie decyzji środowiskowej GDOŚ.

Sąd administracyjny opublikował we wtorek pisemne uzasadnienie wyroku z 13 marca br. uchylającego decyzję środowiskową Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącą kontynuacji wydobycia węgla w kopalni Turów. Pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (IV SA/Wa 654/23) zostało zamieszczone we wtorek w internetowej bazie orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

– Zgodnie z moimi zapowiedziami wykorzystamy wszystkie dostępne narzędzia prawne, aby kontynuować działanie Kopalni i Elektrowni w Turowie, tak długo, jak będzie tego potrzebował Polski system elektroenergetyczny – poinformował na platformie „X” prezes Polskiej Grupy Energetycznej, Dariusz Marzec.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Węgiel
Rosyjskie kopalnie tracą klientów. Cuda na węglowym rynku
Węgiel
Górnicy dostaną dodatkowe wynagrodzenie wynikające z umowy społecznej
Węgiel
JSW z dawno niewidzianą stratą. W wynikach są bardziej niepokojące dane
Węgiel
Zapora na granicy kopalni Turów działa. Jest stanowisko Czech
Węgiel
Kopalnie dotujemy nielegalnie - przyznaje Ministerstwo Przemysłu
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?