Dziś o godz. 11 rozpoczęło się nadzwyczajne walne zgromadzenie (NWZ) Lotosu. Zarejestrowano na nim 151,8 mln akcji. Z kolei podczas rozpoczęcia obrad obecni byli inwestorzy, którzy dysponowali łącznie ponad 148,4 mln walorów.

Przed rozpoczęciem głosowania kluczowych spraw przedstawiciel Skarbu Państwa poinformował, że popiera wniosek Nationale-Nederlanden OFE, które wczoraj zgłosiło nowe projekty uchwał. Polegały one na wykreśleniu z dotychczasowej ich treści słów „albo nabycia przez PKN Orlen pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 53,19 proc. akcji w Grupie Lotos”. Ma to na celu jednoznaczne określenie, że chodzi o fuzję Orlenu z Lotosem, a nie alternatywnie zakup udziałów od głównego akcjonariusza. W tym kontekście Nationale-Nederlanden OFE zauważyło, że w uzasadnieniu dla projektów uchwał podano, że wykonanie umów sprzedaży nastąpi wyłącznie w sytuacji wyrażenia przez udziałowców Lotosu stosownych zgód na koncentrację na kolejnym walnym zgromadzeniu.

Po dokonaniu tych zmian pierwszą istotną uchwałą, którą głosowano była ta dotycząca wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Lotosu (instalacji rafineryjnych należących do spółki matki) na rzecz zależnego Lotosu Asfalt. Zbycie ma się odbyć poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Lotos Asfaltu. Do jej przyjęcia wymagane było uzyskanie co najmniej 4/5 głosów, przy obecności minimum 50 proc. akcjonariatu. Takie poparcie dla tej uchwały wyrazili też akcjonariuszy.