Innowacje stanowią w dzisiejszych czasach nieodzowny element funkcjonowania niemal każdej większej firmy. Wynika to z wielu czynników. W polskich warunkach przede wszystkim z konieczności optymalizacji procesów produkcyjnych czy zwiększania efektywności energetycznej w celu wygenerowania znaczących oszczędności. To efekt wysokich na tle Europy cen energii na rynku hurtowym oraz rosnących kosztów pracy. Równie istotne jest dostosowywanie przedsiębiorstw o dużym potencjale do szybko zmieniających się wymogów europejskich. Dotyczy to w szczególności przemysłu, który jest zmuszany ograniczać swoją emisyjność i wdrażać technologie zastępujące paliwa kopalne w swoich ciągach technologicznych.

To właśnie z tego powodu innowacje stanowią integralny element działalności KGHM. Konkretne projekty wpisują się w szerszą wizję grupy, aby wzmacniać główne filary jej strategii. Dwa aspekty są tu szczególnie istotne ze względu na surowcowy charakter koncernu – to zmniejszenie kosztów produkcji oraz zwiększenie możliwości recyklingu miedzi i innych metali, które występują w wydobywanej rudzie. No dobrze, ale jak to wygląda w praktyce?

Przekładając określenie “ekosystemu innowacji”, który promuje KGHM, na język konkretu przede wszystkim należy przybliżyć skalę tego o czym mówimy. W 2023 r. (to horyzont strategii realizowanej przez spółkę) 1 proc. rocznego przychodu grupy będzie przeznaczane na projekty badawczo-rozwojowe. Aktualnie mowa o około 40 mln zł rocznie. Środki te są dysponowane głównie na rozwiązania związane z ciągiem technologicznym.

""

Inżynier pracuje w serwerowni/Bloomberg

energia.rp.pl

Mówimy tu głównie o rozwiązaniach, które można przypisać do wspólnego koszyka pod nazwą e-przemysł. Chodzi o usprawnienie niemal wszystkich procesów, a w efekcie obniżenie ich kosztu.

Przykładowo stawiając na digitalizację KGHM wdrożył np. e-kancelarię czy e-faktoring. Pandemia koronawirusa pokazała, że był to dobry ruch, dzięki któremu to nadzwyczajne wydarzenie w mniejszym stopniu wpłynęło na funkcjonowanie całej grupy kapitałowej.

Ciekawie przedstawia się także robotyzacja i automatyzacja. Chodzi tu nie tylko o automatyzację ciągów produkcyjnych w zakładach górniczych i hutniczych, ale także wdrożenie pojazdów bezzałogowych wspomagających np. pracę ratowników.

Innowacje to również zwiększenie efektywności spółki np. poprzez “data mining”. To specjalistyczne algorytmy wykrywające zbieżności danych w dużych bazach danych. W KGHM takie projekty mogą być np. wykorzystywane do analizy koszyka zakupowego grupy celem poszukiwania potencjalnych oszczędności.

Ilość korzystnych rozwiązań jakie można uzyskać przeznaczając odpowiednie środki na innowacje jest teoretycznie wprost proporcjonalna do inwestowanych kwot. Jednak równie istotne jest nie tylko ich wydatkowanie w obszary optymalizujące działanie podmiotu, ale również odpowiednie rozliczanie postępów i wdrożeń. Temu teoretycznie służą strategie krótko i średnioterminowe przyjmowane przez spółki, ale jak wiadomo różnie bywa z ich realizacją. W przypadku KGHM projekty są realizowane systematycznie o czym możemy się przekonać analizując ostatni raport zintegrowany za 2019 r.

Dokument szczegółowo omawia zakres innowacji, nad którymi pracuje grupa, ale kilka zasługuje na szczególną uwagę.

""

Dron pracujący w kopalni KGHM

energia.rp.pl

W przypadku inicjatyw badawczo – rozwojowych miedziowy potentat wspólnie z największą spółką energetyczną w kraju tj, PGE i konsorcjum naukowym pod przewodnictwem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podpisał umowę, której celem jest budowa Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego. Zgodnie z harmonogramem prowadzone są także projekty rozwijające technologie informatyczne na potrzeby KGHM. Ukończono także budowę prototypu pojazdu elektrycznego, który będzie transportować ludzi i materiały na podziemnych wyrobiskach.

Miedziowy koncern realizuje również szereg inicjatyw podejmując próby uzyskania dla nich współfinansowania z różnych źródeł np. programu Horyzont 2020. Tu na uwagę zasługuje np. zakończenie projektu odzysku minerałów z odpadów poflotacyjnych. Wpisuje się on szeroko w ideę gospodarki o obiegu za zamkniętym. Kontynuowana jest także inicjatywa o podobnej filozofii o nazwie “FineFuture”, zakładająca prowadzenie badań nad poprawą flotacji ziaren drobnych cząstek mineralnych.

Lista innowacji wdrażanych w 2019 r. jest zresztą dużo szersza i obejmuje bardzo szerokie spektrum projektów wpisujących się w potrzeby grupy kapitałowej: od budowy systemu wspomagania procesów zarządczych w utrzymaniu ruchu zakładu górniczego po skonstruowanie prototypu optycznego systemu mikroskopowego pozwalającego na szybką identyfikację minerałów.

Pozostaje mieć nadzieję, że KGHM skutecznie wdroży wszystkie swoje inicjatywy przewidziane w strategii sięgającej horyzontem 2023 r. Trwa walka o zachowanie konkurencyjności europejskiego przemysłu i jego rozwój. Innowacje to jej istotny element. Szczególnie te wprowadzane z głową.

Materiał powstał we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A

""

energia.rp.pl