Ruszają inwestycje w energetyce

Największe firmy planują rozpoczęcie budowy dużych bloków w 2012 r.

Publikacja: 14.12.2011 03:12

Ruszają inwestycje w energetyce

Foto: Fotorzepa, dp Dominik Pisarek

Naj­więk­sze in­we­sty­cje w ener­ge­ty­ce, pla­no­wa­ne do 2020 r., ru­szą już w przy­szłym ro­ku. Swo­je pla­ny pod­trzy­mał wła­śnie Tau­ron. – Naj­więk­sze środ­ki na ten cel uru­cho­mi­my praw­do­po­dob­nie w 2012 r. – przy­zna­je Da­riusz Lu­be­ra, pre­zes ener­ge­tycz­nej spół­ki. Naj­waż­niej­szym przed­się­wzię­ciem Tau­ro­nu bę­dzie bu­do­wa blo­ku wę­glo­we­go w Ja­worz­nie o mo­cy 910 MW. Koszt tej in­we­sty­cji sza­co­wa­ny jest na po­nad 6?mld zł. – Spo­dzie­wa­my się wy­ło­nie­nia wy­ko­naw­cy prac w dru­giej po­ło­wie przy­szłe­go ro­ku – prze­ko­nu­je Lu­be­ra.

Na­to­miast już na po­cząt­ku przy­szłe­go ro­ku roz­strzy­gnie się prze­targ na wy­ko­naw­cę blo­ku ga­zo­we­go w Sta­lo­wej Wo­li. Wstęp­nie sza­co­wa­no, że bu­do­wa po­chło­nie 1,7 – 1,9 mld zł. Jed­nak po otwar­ciu ofert, któ­re wpły­nę­ły do spół­ki od wy­ko­naw­ców, oka­za­ło się, że kosz­ty mo­gą być niż­sze. Naj­tań­sza opie­wa­ła bo­wiem na 1,59 mld zł. – Ce­ny są rze­czy­wi­ście lep­sze, niż za­kła­da­li­śmy. To za­pew­ne efekt kry­zy­su w Eu­ro­pie. Pa­mię­taj­my jed­nak, że o wy­bo­rze ofer­ty nie de­cy­du­je tyl­ko ce­na – ko­men­tu­je Lu­be­ra.

Już w przy­szłym ro­ku z pra­ca­mi w Opo­lu chce ru­szyć PGE. To jed­na z fla­go­wych in­we­sty­cji tej spół­ki, ja­kie za­pla­no­wa­no na naj­bliż­sze la­ta. W li­sto­pa­dzie fir­ma wy­bra­ła już ge­ne­ral­ne­go wy­ko­naw­cę dwóch blo­ków ener­ge­tycz­nych o mo­cy 900 MW, któ­rym zo­sta­ło kon­sor­cjum Ra­fa­ko, Po­li­mek­su-Mo­sto­sta­lu i Mo­sto­sta­lu War­sza­wa. Jed­nak pod­pi­sa­nie war­te­go 9,4 mld zł net­to kon­trak­tu prze­dłu­ża się. Od­wo­ła­nie zło­żył bo­wiem Al­stom, któ­re­go ofer­ta zo­sta­ła od­rzu­co­na.

PGE dużo in­we­stu­je tak­że w od­na­wial­ne źró­dła ener­gii. W pla­nach jest bu­do­wa farm na wo­dach Mo­rza Bał­tyc­kie­go. Ich re­ali­za­cją zaj­mą się trzy spół­ki ce­lo­we utwo­rzo­ne w ra­mach gru­py ka­pi­ta­ło­wej. W paź­dzier­ni­ku PGE zło­ży­ła do Mi­ni­ster­stwa Śro­do­wi­ska wnio­ski o zgo­dę na utwo­rze­nie sztucz­nych wysp na Mo­rzu Bał­tyc­kim oraz ich eks­plo­ata­cję. Po­nad­to PGE pod­pi­sa­ła w tym ro­ku umo­wy wstęp­ne na za­kup dwóch farm wia­tro­wych od hisz­pań­skiej fir­my Ga­me­sa Ener­gia: w Pel­pli­nie o mo­cy 48 MW (24 tur­bi­ny wia­tro­we po 2 MW) i Żu­ro­mi­nie o mo­cy 60 MW (30 tur­bin wia­tro­wych po 2 MW). Obiek­ty ma­ją ru­szyć w II?kwar­ta­le przy­szłe­go ro­ku. Zgod­nie z umo­wą sta­ną się wła­sno­ścią PGE do­pie­ro po uru­cho­mie­niu.

Z ko­lei w Ryb­ni­ku re­ali­za­cję du­że­go przed­się­wzię­cia ogło­sił nie­daw­no fran­cu­ski kon­cern EDF. Na te­re­nie ryb­nic­kiej elek­trow­ni wy­bu­du­je 900 MW mo­cy wy­twór­czych. No­wy blok wę­glo­wy za­stą­pi czte­ry in­ne, któ­rych okres eks­plo­ata­cji wkrót­ce się skoń­czy. Przed­się­wzię­cie po­chło­nie 1,8 mld eu­ro i wpi­sze się na li­stę naj­więk­szych in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych w Pol­sce. Jak pod­kre­śla in­we­stor, spe­cy­fi­ką te­go blo­ku ma być współ­spa­la­nie bio­ma­sy z wę­glem, co po­zwo­li zmniej­szyć emi­sję CO2 o 30 proc. w po­rów­na­niu z tra­dy­cyj­nymi obiek­tami. W cią­gu trwa­ją­cej sześć lat bu­do­wy za­trud­nie­nie znaj­dzie tu 2 tys. osób.

Enea już w I pół­ro­czu 2012 r. chce roz­po­cząć bu­do­wę blo­ku opa­la­ne­go wę­glem ka­mien­nym w Elek­trow­ni Ko­zie­ni­ce o mo­cy do 1000 MW. Sza­cu­je się, że in­we­sty­cja po­chło­nie oko­ło 5,5 mld zł. Enea sfi­nan­su­je ją ze środ­ków wła­snych oraz z pie­nię­dzy po­zy­ska­nych z emi­sji ob­li­ga­cji. In­we­stor prze­ko­nu­je, że w okre­sie bu­do­wy, w za­leż­no­ści od eta­pu re­ali­za­cji te­go pro­jek­tu, bę­dzie za­trud­nio­nych od 1 tys. do 2 tys. pra­cow­ni­ków. Na­to­miast przy eks­plo­ata­cji tej jed­nost­ki wy­twór­czej za­trud­nie­nie znaj­dzie ok. 250 pra­cow­ni­ków.

Naj­więk­sze in­we­sty­cje w ener­ge­ty­ce, pla­no­wa­ne do 2020 r., ru­szą już w przy­szłym ro­ku. Swo­je pla­ny pod­trzy­mał wła­śnie Tau­ron. – Naj­więk­sze środ­ki na ten cel uru­cho­mi­my praw­do­po­dob­nie w 2012 r. – przy­zna­je Da­riusz Lu­be­ra, pre­zes ener­ge­tycz­nej spół­ki. Naj­waż­niej­szym przed­się­wzię­ciem Tau­ro­nu bę­dzie bu­do­wa blo­ku wę­glo­we­go w Ja­worz­nie o mo­cy 910 MW. Koszt tej in­we­sty­cji sza­co­wa­ny jest na po­nad 6?mld zł. – Spo­dzie­wa­my się wy­ło­nie­nia wy­ko­naw­cy prac w dru­giej po­ło­wie przy­szłe­go ro­ku – prze­ko­nu­je Lu­be­ra.

Pozostało 85% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie