Ener­ga i Ada­mów o pla­nach bu­do­wy elek­trow­ni wia­tro­wej na te­re­nach po­eks­plo­ata­cyj­nych ko­pal­ni w gmi­nie Przy­ko­na  (woj. wiel­ko­pol­skie) ­in­for­mo­wa­ły przed dwo­ma la­ty. Zgod­nie z har­mo­no­gra­mem wia­tra­ki o łącz­nej mo­cy 40?MW?mia­ły ru­szyć w tym ro­ku. Jed­nak do dziś nie uda­ło się na­wet roz­po­cząć bu­do­wy. Ale spół­ki nie zre­zy­gno­wa­ły z przed­się­wzię­cia. Do Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów wpły­nął wła­śnie wnio­sek o za­mia­rze utwo­rze­nia przez te fir­my wspól­ne­go przed­się­wzię­cia.

– Trwa­ją pra­ce przy tym pro­jek­cie – przy­zna­je Be­ata Ostrow­ska, rzecz­nicz­ka Ener­gi. Nie ujaw­nia, ile pie­nię­dzy spół­ka chce prze­zna­czyć na projekt i kie­dy mo­gły­by ru­szyć pierw­sze wia­tra­ki. – Jest za wcze­śnie – uci­na.

Współ­pra­ca Ener­gi i ko­pal­ni Ada­mów po­dyk­to­wa­na jest po­trze­bą za­go­spo­da­ro­wa­nia te­re­nów, któ­re ucier­pia­ły w wy­ni­ku pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści wy­do­byw­czej. Grun­ty zlo­ka­li­zo­wa­ne na te­re­nie gmi­ny Przy­ko­na ma­ją jesz­cze je­den atut – gór­ni­czą in­fra­struk­tu­rę tech­nicz­ną, któ­ra mo­że być wy­ko­rzy­sta­na do bu­do­wy far­my wia­tro­wej. Zgod­nie z pier­wot­ny­mi za­ło­że­nia­mi ko­pal­nia?Ada­mów mia­ła prze­zna­czyć pod in­we­sty­cję dział­kę o po­wierzch­ni po­nad 300 ha. Póź­niej elek­trow­nia mia­ła być jesz­cze roz­bu­do­wy­wa­na. Jak in­for­mo­wa­ły spół­ki, pla­no­wa­na moc do­ce­lo­wa far­my wia­tro­wej się­gać mia­ła 80 MW.

Obiekt w Przy­ko­nie bę­dzie pierw­szą elek­trow­nią za­si­la­ną wia­trem w gru­pie Ener­ga. Gdań­ska spół­ka jest obec­nie je­dy­nym du­żym pol­skim kon­cer­nem ener­ge­tycz­nym, któ­ry nie ma wła­snej far­my wia­tro­wej. Do jej sie­ci są na­to­miast przy­łą­cza­ne te­go ty­pu obiek­ty na­le­żą­ce do pry­wat­nych wła­ści­cie­li – ich łącz­na moc wy­no­si dziś 1001 MW. W?ca­łym kra­ju dzia­ła obec­nie oko­ło 530 ta­kich in­sta­la­cji, a ich moc za­in­sta­lo­wa­na prze­kra­cza 1600 MW.

Ener­ga in­we­stu­je też w elek­trow­nie wod­ne. Dziś, po za­koń­cze­niu kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych, spół­ka przed­sta­wi li­stę po­ten­cjal­nych lo­ka­li­za­cji no­wej si­łow­ni na Wi­śle po­ni­żej Wło­cław­ka. Pro­jekt prze­wi­du­je bu­do­wę dru­gie­go stop­nia pię­trzą­ce­go na rze­ce wraz z elek­trow­nią wod­ną o mo­cy 60 – 100 MW i in­fra­struk­tu­rą. In­we­sty­cja mo­że po­chło­nąć 2,5 mld zł, dla­te­go spół­ka nie wy­klu­cza re­ali­za­cji projek­tu wspól­nie z part­ne­rem. Ener­ga ma 46 wła­snych elek­trow­ni wod­nych (w kraju działa ich 746 o łącz­nej mo­cy 951 MW).