Energa ujawnia możliwe lokalizacje elektrowni na Wiśle

Ener­ga chce wybudować pod Wło­cław­kiem drugą elektrownię wodną za oko­ło 2,5 miliarda złotych

Publikacja: 17.02.2012 02:58

Energa ujawnia możliwe lokalizacje elektrowni na Wiśle

Foto: Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz

Gdań­ski kon­cern ener­ge­tycz­ny Ener­ga spo­śród po­nad 20 pro­po­zy­cji wy­brał pięć po­ten­cjal­nych lo­ka­li­za­cji dru­gie­go stop­nia pię­trzą­ce­go na Wi­śle wraz z elek­trow­nią wod­ną o mo­cy do 100 MW. Za­po­ra ma sta­nąć na od­cin­ku rze­ki od Wło­cław­ka po Cie­cho­ci­nek, na wy­so­ko­ści Nie­sza­wy, Przy­pu­stu, Sia­rze­wa (dwie moż­li­we lo­ka­li­za­cje) lub Wło­cław­ka.

W tej ostat­niej miej­sco­wo­ści Ener­ga ma już elek­trow­nię wod­ną o mo­cy 160 MW, ale ist­nie­ją­cy tam od 40 lat sto­pień wod­ny dzia­ła w nie­ko­rzyst­nych wa­run­kach. Prze­kra­cza­nie do­pusz­czal­nych po­zio­mów wo­dy po­wy­żej za­po­ry po­wo­du­je de­gra­da­cję ele­men­tów bu­dow­li i dna rzecz­ne­go. Za­bez­pie­czyć wło­cław­ski sto­pień przed ka­ta­stro­fą i uła­twić re­gu­lo­wa­nie prze­pły­wu wo­dy ma bu­do­wa dru­giej ta­my, któ­rą Ener­ga chce tak­że wy­ko­rzy­sty­wać przy pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej. In­we­sty­cja prze­wi­du­je tak­że bu­do­wę mo­stu nad Wi­słą. We­dług wstęp­nych sza­cun­ków pra­ce mo­gą kosz­to­wać 2,5 mld zł.

Bu­do­wa pię­trzeń wod­nych na po­trze­by ener­ge­ty­ki ma też swo­ich prze­ciw­ni­ków. Eko­lo­dzy pod­kre­śla­ją, że tego ty­pu in­sta­la­cje nisz­czą pol­skie rze­ki. Dla­te­go Ener­ga roz­po­czę­ła już kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne.?Spo­tka­nia od­by­ły się jak do­tąd w trzech gmi­nach, gdzie spół­ka przed­sta­wi­ła miesz­kań­com szcze­gó­ły inwestycji.

– Bu­do­wa każ­de­go ty­pu elek­trow­ni nie po­zo­sta­je bez wpły­wu na śro­do­wi­sko, ale nie zre­zy­gnu­je­my prze­cież z wy­twa­rza­nia prą­du. Dla­te­go tak waż­ny jest wy­bór wła­ści­wej lo­ka­li­za­cji – za­uwa­ża Ja­nusz Her­der, pre­zes To­wa­rzy­stwa Elek­trow­ni Wod­nych. – Trze­ba roz­wa­żyć, czy w da­nym miej­scu dzia­ła­nie elek­trow­ni wod­nej przy­nie­sie wię­cej ko­rzy­ści oko­licz­nym miesz­kań­com czy wię­cej strat dla śro­do­wi­ska.

Wła­dze Ener­gi za­pew­nia­ją, że za­ło­że­niem in­we­sty­cji jest jak naj­mniej­sze od­dzia­ły­wa­nie na śro­do­wi­sko. Przy­go­to­wy­wa­ny wła­śnie pro­jekt mu­si m.in. umoż­li­wić wę­drów­kę ryb i nie mo­że wpły­wać na uzdro­wi­sko w Cie­cho­cin­ku. – W przy­szłym mie­sią­cu zo­sta­nie zło­żo­na kar­ta in­for­ma­cyj­na te­go przed­się­wzię­cia – za­po­wie­dział Ja­cek Szub­star­ski, peł­no­moc­nik Ener­gi ds. bu­do­wy dru­giej ta­my na Wi­śle. Do­ku­ment jest nie­zbęd­ny do uzy­ska­nia tzw. de­cy­zji śro­do­wi­sko­wej.

W elek­trow­niach wod­nych pro­du­ku­je się oko­ło 27 proc. ener­gii elek­trycz­nej wy­two­rzo­nej w na­szym kra­ju z od­na­wial­nych źró­deł ener­gii. Z da­nych Urzę­du Re­gu­la­cji Ener­ge­ty­ki wy­ni­ka, że w Pol­sce dzia­ła obec­nie 746 ta­kich si­łow­ni o łącz­nej mo­cy 951 MW. Wy­kaz uwzględ­nia jed­nak tyl­ko te, któ­re pra­cu­ją na wo­dach na­tu­ral­nych, po­mi­ja obiek­ty, któ­re wy­ko­rzy­stu­ją do pro­duk­cji prą­du wo­dę ze zbior­ni­ków sztucz­nie wy­bu­do­wa­nych (więk­szość to elek­trow­nie szczy­to­wo-pom­po­we). Do ta­kich na­le­ży naj­więk­sza w Pol­sce si­łow­nia po­ło­żo­na nad Je­zio­rem Żar­no­wiec­kim, któ­rej wła­ści­cie­lem jest Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na. Jej moc za­in­sta­lo­wa­na się­ga 716 MW.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki b.oksinska@rp.pl

Gdań­ski kon­cern ener­ge­tycz­ny Ener­ga spo­śród po­nad 20 pro­po­zy­cji wy­brał pięć po­ten­cjal­nych lo­ka­li­za­cji dru­gie­go stop­nia pię­trzą­ce­go na Wi­śle wraz z elek­trow­nią wod­ną o mo­cy do 100 MW. Za­po­ra ma sta­nąć na od­cin­ku rze­ki od Wło­cław­ka po Cie­cho­ci­nek, na wy­so­ko­ści Nie­sza­wy, Przy­pu­stu, Sia­rze­wa (dwie moż­li­we lo­ka­li­za­cje) lub Wło­cław­ka.

Pozostało 87% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie