Nowy blok gazowy będzie charakteryzował się sprawnością całkowitą nie mniejszą niż 81 proc. oraz mocą cieplną co najmniej 26 MW, a elektryczną – co najmniej 29 MW. Obiekt będzie pracował na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz systemu ciepłowniczego miasta Rzeszowa.

Jak zapowiada PGE, kluczowym kryterium wyboru najlepszej oferty będzie cena (stanowić ma 80 proc. oceny oferty), a ponadto liczyć się ma gwarantowana sprawność elektryczna bloku (waga tego kryterium to 20 proc.).

PGE ma jeszcze w planach budowę większych bloków gazowych w elektrowniach: Bydgoszcz (o mocy 240 MW), Gorzów (135 MW), Pomorzany (240 MW), Puławy (600MW – 840 MW) oraz Lublin (135 MW). Plany te zostały zawarte w strategii spółki na lata 2012 – 2035.