Gaz łupkowy, jak przekonać społeczeństwo

Gaz łupkowy może okazać się nośnikiem energii,który zmieni energetykę na świecie. Pod warunkiem jednak,że będą przestrzegane zasady jego wydobycia

Publikacja: 29.05.2012 16:26

Gaz łupkowy, jak przekonać społeczeństwo

Foto: Bloomberg

Analizuj, ujawniaj i angażuj

• Angażuj się w relacje ze społecznościami lokalnymi, rezydentami i innymi stronami na każdym etapie prac, zaczynając jeszcze przed poszukiwaniami; zapewnij wystarczającą możliwość komentowania planów, działań i standardów; wsłuchuj się w obawy i reaguj na nie właściwie i bez zwłoki.

• Ustanów kryteria odniesienia dla kluczowych wskaźników środowiskowych, takich jak jakość wód gruntowych, przed rozpoczęciem prac i stale je monitoruj podczas operacji.

•Analizuj i ujawniaj dane operacyjne nt. wykorzystania wody, ilości i właściwości wody odpadowej oraz emisji metanu czy innych zanieczyszczeń powietrza wraz z pełnym, obowiązkowym ujawnieniem ilości i dodatków do płynu szczelinującego.

•Zminimalizuj uciążliwości eksploatacji  dla mieszkańców podczas prac, stosując szeroką odpowiedzialność społeczną i środowiskową oraz zapewnij, że społeczności lokalne także odczują korzyści ekonomiczne.

Uważaj gdzie wiercisz

• Dobrze wybierz lokalizacje odwiertów aby zminimalizować wpływ na społeczności lokalne, dziedzictwo historyczne, istniejące wykorzystanie gruntów, źródła utrzymania ludności miejscowej i ekosystem.

• Właściwie zbadaj geologię obszaru w celu podjęcia trafnych decyzji co do lokalizacji wierceń i szczelinowania hydraulicznego: szacuj ryzyko. Głębokie uskoki skalne czy inne właściwości geologiczne mogą powodować trzęsienia ziemi lub możliwość przepływania płynu szczelinującego pomiędzy warstwami geologicznymi.

• Prowadź monitoring aby zapewnić, że szczelinowanie hydrauliczne nie przechodzi poza określone formacje produkcji gazu. Izoluj szyby i przeciwdziałaj wyciekom

• Wdrażaj solidne zasady dotyczące projektowania, budowy, cementowania i badania szczelności szybów jako część generalnego standardu zakładającego, że formacje gazonośne muszą być zupełnie oddzielone od innych warstw, przez które przechodzi szyb, zwłaszcza zasobów wody pitnej.

• Rozważ ograniczenia w zakresie minimalnej głębokości wykonywania szczelinowania hydraulicznego aby wzmocnić zaufanie społeczne, iż te operacje są prowadzone daleko poniżej poziomu czerpania wody.

• Podejmuj działania prewencyjne i ograniczające wycieki powierzchniowe i z szybów oraz zapewnij odpowiednie składowanie wszystkich odpadów ciekłych i stałych.

Traktuj wodę odpowiedzialnie

• Ograniczaj zużycie świeżej wody poprzez podniesienie efektywności operacyjnej; ponownie używaj bądź oczyszczaj wodę zawsze kiedy jest to wykonalne, aby ograniczyć wpływ na miejscowe zasoby wody.

• Przechowuj i utylizuj w sposób bezpieczny wodę przemysłową i odpadową.

• Minimalizuj zużycie dodatków chemicznych i propaguj rozwój i zużycie przyjaznych dla środowiska zamienników.

Eliminuj wypuszczanie gazu do atmosfery, minimalizuj wypalanie gazu w pochodni i inne emisje

• Dąż do zerowego wypuszczania gazu ziemnego do atmosfery i minimalnego wypalania gazu podczas budowy szybu i staraj się ograniczyć ulatnianie się gazów cieplarnianych podczas całego cyklu produkcyjnego szybu.

• Zminimalizuj zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy oraz silniki wiertni, pomp i kompresorów.

Myśl szerzej

• Szukaj możliwości realizowania efektu skali i skoordynowanego rozwoju infrastruktury wydobywczej na danym terenie, co może ograniczyć wpływ na środowisko.

• Bierz pod uwagę kumulatywne i regionalne skutki dużej ilości wierceń oraz aktywności produkcyjnej i transportowej na środowisko, zwłaszcza na użycie i utylizację wody, wykorzystanie gruntów, jakość powietrza, wzmożony ruch kołowy i hałas.

Zapewnij konsekwentnie wysoki poziom troski o środowisko

• Zadbaj aby zakładane poziomy wydobycia gazu niekonwencjonalnego szły w parze ze współmiernymi zasobami i wsparciem politycznym dla solidnych reżimów regulacyjnych, wyszkolonych pracowników w zakresie zezwoleń i nadzoru oraz rzetelnej informacji publicznej.

• Znajdź właściwą równowagę w stanowieniu polityk pomiędzy regulacjami określającymi pożądany stan rzeczy i regulacjami określającymi sposób osiągnięcia go, tak aby zagwarantować wysoki poziom standardów operacyjnych i jednocześnie promować innowacje i postęp technologiczny.

• Przygotowuj  się solidnie na sytuacje kryzysowe, tak aby odpowiadały one    skali ryzyka.

• Nieustannie podnoś jakość regulacji i praktyk operacyjnych.

• Dopuść możliwość niezależnej oceny i weryfikacji procedur ochrony środowiska.

Analizuj, ujawniaj i angażuj

• Angażuj się w relacje ze społecznościami lokalnymi, rezydentami i innymi stronami na każdym etapie prac, zaczynając jeszcze przed poszukiwaniami; zapewnij wystarczającą możliwość komentowania planów, działań i standardów; wsłuchuj się w obawy i reaguj na nie właściwie i bez zwłoki.

Pozostało 91% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro