Odnawialne Źródła Energii DIM, firma zależna od notowanej na NewConnect spółki MEW, zawarła z gminą Cieszyn umowę dzierżawy nieruchomości, na której jest budowana elektrownia wodna. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2021 r. Po tym terminie może być przedłużona lub OZE DIM może kupić dzierżawioną nieruchomość.

Umowa dzierżawy przewiduje kary umowne za niedotrzymanie terminu zakończenia prac budowlanych i oddania elektrowni wodnej do użytkowania. Poza tym MEW zgodził się poręczyć do kwoty 6 mln zł zobowiązania OZE DIM z tytułu zawarcia umowy, na okres nie dłuższy niż do dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie tego obiektu.

W październiku 2010 r. MEW, poprzez zależny MEW 3, zawarł z firmą OZE DIM umowę inwestycją dotyczącą budowy małej elektrowni wodnej w Cieszynie o mocy 0,5 MW. MEW 3 zobowiązała się sfinansować cały projekt. Łączne jej zaangażowanie finansowe ma wynieść 4,9 mln zł i będzie obejmowało udzielone pożyczki, koszt zakupu dzierżawionych urządzeń oraz koszt nabycia i objęcia udziałów. Pieniądze w pierwszym etapie będą pochodzić ze środków własnych MEW, a w kolejnych etapach z kredytu inwestycyjnego.

MEW powstał w lipcu 2009 r. Celem spółki jest inwestowanie w rozwój małych elektrowni wodnych, czyli w obiekty których moc nie przekracza 5 MW.