Grupa podała, że EBITDA działu dystrybucja w IV kwartale wyniosła 591 mln zł, EBITDA działu OZE 94 mln zł, działu wytwarzanie - 111 mln zł, sektora sprzedaż 85 mln zł, EBITDA w ramach działalności zaniechanej 518 mln zł. Strata operacyjna wyniosła 5 mln zł, strata brutto 512 mln zł, a strata netto 523 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły w IV kwartale 1.363 mln zł, a przychody ze sprzedaży i rekompensaty 11.009 mln zł.

Dystrybucja energii elektrycznej w ostatnim kwartale ur. wyniosła 13,38 TWh, w tym do odbiorców końcowych 12,71 TWh. Produkcja energii elektrycznej brutto sięgnęła 4,36 TWh, w tym z OZE: 0,36 TWh. Produkcja ciepła wyniosła 3,48 PJ. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej w IV kw. 2022 r. wyniosła 8,06 TWh, produkcja węgla handlowego: 1,60 mln ton, a sprzedaż węgla handlowego 1,43 mln ton.

Grupa szacuje, że w całym ubiegłym roku przychody ze sprzedaży i rekompensaty wyniosły 37.825 mln zł. EBITDA sięgnęła 4.016 mln zł, w tym EBITDA działu dystrybucja 2.940 mln zł, EBITDA sektora OZE 476 mln zł, EBITDA działu wytwarzanie -779 mln zł, EBITDA działu sprzedaż 594 mln zł, EBITDA w ramach działalności zaniechanej 801 mln zł. W 2021 r. EBITDA spółki wyniosła 4.152 mln zł. Ubiegłoroczne nakłady inwestycyjne zamknęły się kwotą 3.962 mln zł, a wskaźnik długu netto/EBITDA na 31 grudnia 2022 r. wyniósł 2,9x.

Grupa Tauron poinformowała, że po sprzedaży 31 grudnia 2022 r. spółki Tauron Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa, dotychczasowa działalność prezentowana w ramach sektora wydobycie jest obecnie prezentowana jako zaniechana. "Aktywa netto spółki Tauron Wydobycie zostały zgodnie z MSSF 5 przeszacowane do wartości godziwej, w wyniku czego Grupa ujęła odpis w wysokości 460 mln zł. Z dniem 31 grudnia 2022 r. doszło do przeniesienia prawa własności akcji Tauron Wydobycie z Emitenta na Skarb Państwa. Emitent ponadto informuje, że na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Tauron dodatkowo wpłynęło m.in. ujęcie w IV kwartale 2022 r. odpisów aktualizujących w ramach działu Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2022 r. testów na utratę wartości, o których emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2023 z dnia 2 marca 2023 r. Powyższe odpisy wpływają na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego brutto Grupy Kapitałowej emitenta o 75 mln zł" – czytamy w raporcie giełdowym spółki.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie Grupy Tauron za 2022 rok, którego publikację zaplanowano na 29 marca 2023 r.