Polenergia poinformowała, że w czwartym kwartale wpływ na wzrost skorygowanej EBITDA miał m.in. wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych spowodowany wzrostem mocy wytwórczych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wzrost skorygowanej EBITDA spółka zawdzięcza także wyższemu wynikowi na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE w konsekwencji wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i niższego wpływu kosztów profilu wiatrowego oraz wyższego obsługiwanego wolumenu za sprawą wzrostu portfela projektów wytwórczych oraz w konsekwencji zawarcia porozumień z klientami częściowo kompensujących negatywną marżę wcześniejszych okresów 2022 r.

Czytaj więcej

Rafako dopełniło warunki kolejnego porozumienia z Tauronem

„Powyższe efekty były częściowo skompensowane przez niższy wynik Elektrociepłowni Nowa Sarzyna wynikający z niższego wyniku na optymalizacji pracy elektrociepłowni (w związku z brakiem sprzyjających warunków rynkowych w 2022 r.) oraz niższego wyniku na sprzedaży ciepła wskutek wyższych cen gazu i uprawnień do emisji CO2 (kompensata rozliczeń dotycząca wyższych cen gazu została rozpoznana w grudniu 2021 roku)” – czytamy w komunikacie giełdowym.

W całym 2022 r. skorygowany wynik EBITDA grupy wyniósł 354,4 mln zł i był niższy o 6,8 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. W 2022 r. skorygowany zysk netto grupy wyniósł 162 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku z 2021 r. o 25,2 mln zł.

„Zmiana skorygowanego zysku netto w okresie czterech kwartałów 2022 r. oraz w samym czwartym kwartale 2022 r. została spowodowana głównie opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na skorygowany wynik EBITDA, wyższą amortyzacją wynikającą ze wzrostu mocy wytwórczych, wyższymi przychodami z tytułu odsetek od lokat oraz znacznym wzrostem kosztów finansowych wynikającym ze wzrostu poziomu zadłużenia, wyższych stóp procentowych oraz wyższego wykorzystania instrumentów finansujących depozyty zabezpieczające dla transakcji zawartych na rynku regulowanym i rozliczenia z klientami" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne skonsolidowane wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym grupy za 2022 r., którego publikację zaplanowano na 30 marca 2023 r.