Elektrownie Żarnowiec, Solina, Porąbka-Żar i Dychów, podobnie jak inne magazyny energii, korzystały do tej pory z koncesji na wytwarzanie energii. Wynikało to z braku zdefiniowania w krajowym systemie prawnym działalności magazynowania energii elektrycznej. W zależności od sytuacji, tego typu obiekty traktowane były jako wytwórcy (wprowadzający energię elektryczną do sieci) lub odbiorcy końcowi (pobierający energię). „W konsekwencji na magazyny naliczane były pełne opłaty przesyłowe oraz dystrybucyjne. Co więcej, dotyczyło to również energii, która po zmagazynowaniu była dostarczana odbiorcom. Od niej ponownie była pobierana opłata za przesył i dystrybucję.” – wyjaśnia PGE EO.

Nowelizacja Prawa Energetycznego z ubiegłego roku, stworzyła prawne podstawy do rozwoju magazynów energii w Polsce. Kluczową zmianą było wprowadzenie do ustawodawstwa definicji magazynu energii i magazynowania energii. Dodatkowo magazynowanie energii zostało objętą osobną koncesją z wyznaczonym progiem mocowym na poziomie 10 MW. Za magazyny energii zostały uznane także elektrownie szczytowo-pompowe. W Polsce największy z nich o mocy 710 MW – należący do PGE Energia Odnawialna - znajduje się w Żarnowcu.

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem energetycznym, magazyny energii elektrycznej są rozliczane wyłącznie za energię zużytą podczas procesu magazynowania. Oznacza to, że ponoszone przez nie opłaty są ustalane na podstawie ilości energii wprowadzonej i pobranej z sieci. „W praktyce oznacza to, że im magazyn jest bardziej wydajny, tym ponosi mniejsze opłaty. Dla elektrowni szczytowo-pompowych PGE obniżki te sięgają ponad 70 proc.” – wskazuje PGE EO.

Rozwój magazynów energii jest konieczny m.in. ze względu na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, szczególnie takich jak fotowoltaika. Nie są one źródłami o stałej dyspozycyjności, czyli ich produkcja jest zależna od zmiennych warunków atmosferycznych.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 elektrownie fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2433,1 MW.