Spory sądowe mają zostać zakończone zapłatą na rzecz PGE Energia Odnawialna oraz PGE Energia Ciepła należności w łącznej wysokości około 262,8 mln zł. Jak czytamy w komunikacie spółek, płatność należności nastąpi w uzgodnionych przez właściwe strony ratach w okresie do końca kwietnia 2023 r., a zapłata wyczerpywać będzie wszelkie roszczenia spółek PGE wobec Enei wynikające z umów sprzedaży praw majątkowych.

„Kwota ugody, jaka zgodnie z porozumieniami ma być płatna na rzecz spółek PGE jest ujęta, w szczególności w kwocie rezerw na inne zgłoszone roszczenia, o których emitent informował w raporcie okresowym za trzeci kwartał 2022 roku” – czytamy w raporcie. W celu zakończenia sporów sądowych wynikających z umów sprzedaży praw majątkowych strony zobowiązały się zawrzeć ugody sądowe uwzględniające warunki określone w porozumieniach. „Istotnym postanowieniem porozumienia z PGE EO jest zobowiązanie stron do zawarcia transakcji sprzedaży na rzecz Enei praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej za łączną cenę około 24,6 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej

Energa ma kłopoty. Podejrzenia popełnienia przestępstw i manipulacji

„Transakcja podlega wykonaniu w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii SA poprzez realizację transakcji pozasesyjnej nierozliczanej. Zapłata przez emitenta na rzecz PGE EO ceny z tytułu sprzedaży praw majątkowych w ustalonym przez strony terminie, zgodnie z postanowieniami porozumienia, warunkuje zawarcie ugód sądowych" – wyjaśnia poznańska spółka.

Z raportu okresowego za III kw. 2022 r. wynika, że spółka prowadziła lub nadal prowadzi z PKP Energetyka oraz Tauronem.