Rosnące ceny węgla trapią PGE. Oddech daje OZE

Kluczowy sektor wytwarzania w Polskiej Grupie Energetycznej zmaga się z „gwałtownie rosnącymi kosztami węgla kamiennego oraz kosztami uprawnień do emisji CO2, które – jak argumentuje PGE – nie zostały przeniesione w cenach energii elektrycznej. Jednocześnie EBITDA sektora OZE rośnie dwukrotnie. Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2022 r.

Publikacja: 10.11.2022 18:01

Rosnące ceny węgla trapią PGE. Oddech daje OZE

Foto: Adobe Stock

Wynik EBITDA w III kwartale 2022 r. wyniósł ok. 1,9 mld zł, czyli o 9 proc. mniej niż w III kwartale 2021 r. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął ok. 0,65 mld zł., a nakłady inwestycyjne miały wartość ok. 2 mld zł.

Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 11,1 mld zł. i wzrósł w porównaniu do półrocza 2022 r., o 1,3 mld zł. Wskaźnik skorygowanego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług finansowy netto/ LTM EBITDA) wyniósł 1,1x i zwiększył się w relacji do wskaźnika zadłużenia 0,9x z półrocza 2022 r. Powtarzalna EBITDA Grupy PGE wyniosła w III kwartale 2022 r., ok. 2,3 mld zł. Głównym zdarzeniem jednorazowym w okresie była zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej o charakterze niegotówkowym w wysokości ok. 0,4 mld zł.

Czytaj więcej

PGE uruchomi platformę do handlu energią elektryczną

Węgiel obniża wartość wytwarzania

Zgodnie z szacunkami EBITDA powtarzalna sektor Energetyka Konwencjonalna wyniosła 576 mln zł., wobec 685 mln zł., osiągniętych w III kwartale 2021 r. „Na niższy wynik wpływ miały przede wszystkim gwałtownie rosnące koszty węgla kamiennego oraz koszty uprawnień do emisji CO2, które nie zostały przeniesione w cenach energii elektrycznej.” – czytamy w komunikacie spółki.

Ciepłownictwo wykazało stratę operacyjną EBITDA w wysokości 8 mln zł. co odzwierciedla – zdaniem spółki – presję rosnących kosztów paliw (gazu ziemnego, węgla) i uprawnień do emisji CO2, które nie zostały skompensowane przez wzrost cen ciepła sieciowego i energii elektrycznej. W III kwartale 2021 r. sektor osiągnął zysk EBITDA w wysokości 71 mln zł.

OZE rośnie dwukrotnie

Powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 561 mln zł. wobec 213 mln zł.w III kwartale roku ubiegłego. Pozytywny wpływ miały istotnie wyższe ceny energii elektrycznej oraz większe zapotrzebowanie na pracę elektrowni szczytowo-pompowych.

Segment Dystrybucja osiągnął powtarzalny wynik EBITDA na poziomie 668 mln zł., zbliżonym do zysku osiągniętego w III kwartale 2021 r. (649 mln złotych). Wpływ wyższych przychodów z usług dystrybucyjnych został ograniczony poprzez rosnące koszty energii na pokrycie różnicy bilansowej.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł w III kwartale 2022 r. 486 mln zł. przy 314 mln zł. w porównywalnym okresie 2021 r. Na poprawę wyniku wpłynęło m.in. zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Spada produkcja energii

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w III kwartale 2022 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 16,0 TWh i była o 9 proc. niższa od produkcji w III kwartale 2021 r. Ilość dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 8,9 TWh (niżej o 4 proc. rok do roku). Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych spadł o 10 proc. rok do roku i osiągnął wartość 8,3 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 4,0 PJ, co oznacza spadek o 1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.

Cena o ponad 100 proc. w górę

Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w III kwartale 2022 r. wyniosła 578,3 zł/MWh i była wyższa o około 299 zł/MWh w porównaniu do III kwartału 2021 r. Średni koszt emisji CO2 w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 329,8 zł/MWh i wzrósł o około 199 zł/MWh w relacji do analogicznego okresu 2021 r.

Wynik EBITDA w III kwartale 2022 r. wyniósł ok. 1,9 mld zł, czyli o 9 proc. mniej niż w III kwartale 2021 r. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął ok. 0,65 mld zł., a nakłady inwestycyjne miały wartość ok. 2 mld zł.

Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 11,1 mld zł. i wzrósł w porównaniu do półrocza 2022 r., o 1,3 mld zł. Wskaźnik skorygowanego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług finansowy netto/ LTM EBITDA) wyniósł 1,1x i zwiększył się w relacji do wskaźnika zadłużenia 0,9x z półrocza 2022 r. Powtarzalna EBITDA Grupy PGE wyniosła w III kwartale 2022 r., ok. 2,3 mld zł. Głównym zdarzeniem jednorazowym w okresie była zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej o charakterze niegotówkowym w wysokości ok. 0,4 mld zł.

Elektroenergetyka
Mniejsza koncentracja na rynku prądu i większa liczba odmów przyłączeń do sieci
Elektroenergetyka
Elektroenergetyka zieleni się na giełdzie po doniesieniach o wydzieleniu węgla
Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wysłała do Polski
Elektroenergetyka
Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE
Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni