Naftowy koncern zawarł porozumienie z Energą –spółką zależną – w sprawie finansowania budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Gdańsku.

Orlen i Energa wypracowały porozumienie dotyczące finansowania gdańskiej elektrowni gazowej. Jeśli dojdzie do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej, PKN Orlen zobowiązał się do pokrycia całości nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu, ale nie więcej niż 2,5 mld zł, przy czym finansowanie udzielone przez PKN Orlen nastąpi ponad finansowanie udzielone przez Energę

Energa i Orlen wyjaśniają, że pokrycie nakładów inwestycyjnych nastąpi poprzez udzielenie środków pieniężnych Enerdze lub spółce CCGT Gdańsk na kapitał własny lub na zasadzie finansowania dłużnego.

Energa posiada 100 procent udziałów spółki CCGT Gdańsk. Z kolei Orlen jest właścicielem około 90 procent akcji Energi, które dają konsorcjum prawo do udziału w 93 procent ogólnej liczby głosów tej spółki. Blok gazowo-parowy CCGT w Gdańsku będzie zasilany gazem ziemnym i ma mieć moc rzędu 450 MW.