Nowe technologie dla środowiska

W ubiegłym roku na realizację inwestycji proekologicznych KGHM wydał niemal 369 mln zł.

Publikacja: 01.12.2018 19:33

Nowe technologie dla środowiska

Foto: materiały prasowe

Do 2023 roku KGHM zainwestuje w nowe instalacje technologiczne, a także zmodernizuje już istniejące, co będzie miało znaczący wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleb i wód.

Koncern jest największym przedsiębiorstwem na Dolnym Śląsku. Będąc odpowiedzialnym społecznie, nie może i nie chce uchylać się od odpowiedzialności za stan otoczenia, w którym funkcjonuje. Idee zrównoważonego rozwoju, a w szczególności poszanowanie środowiska naturalnego, są jedną z najważniejszych wartości spółki.

Nowe instalacje odpylające

Inwestycje w nowe instalacje technologiczne mają związek z programem BAT As, którego celem jest dostosowanie instalacji technologicznych w Hucie Miedzi Głogów oraz Hucie Miedzi Legnica do Konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu.

To odpowiedź spółki na zalecenia Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ich kontroli na obszarze Wspólnoty.

Portfel projektów BAT As uwzględnia 26 zadań głównych, z czego 20 w Hucie Miedzi Głogów i sześć w Hucie Miedzi Legnica. Ponadto realizowanych również będzie 20 kolejnych projektów powiązanych (12 w HMG i osiem w HML).

W ramach Programu zostaną zbudowane nowe instalacje lub zmodernizowane instalacje już istniejące. Będzie to m.in. zabudowa nowoczesnych systemów filtrów czy hermetyzacja procesów.

Do końca grudnia KGHM przygotuje niezbędne ekspertyzy i projekty techniczne. W przyszłym roku rozpocznie się etap realizacji inwestycji.

Spółka planuje m.in. budowę instalacji, które poprawią stopień oczyszczania gazów emitowanych w trakcie procesów produkcyjnych w Hucie Miedzi Głogów. Prace obejmą między innymi rozbudowę instalacji odpylającej piece Dörschla oraz pieca Kaldo. Zmodernizowane zostaną także instalacje odpylające gazy technologiczne z konwertorów głogowskiej huty.

Trwają również prace nad innowacyjną instalacją pilotową do eliminacji arsenu z ciągu technologicznego HMG. Rozwiązanie pozwoli na przekształcenie arsenu w skorodyt – minerał naturalnie występujący w przyrodzie.

Z kolei w Hucie Miedzi Legnica inwestycje związane są z usuwaniem zanieczyszczeń z gazów przed instalacją Solinox oraz modernizacją pieców szybowych w zakresie odpylania.

Monitoring na światowym poziomie

KGHM Polska Miedź dba, aby nie naruszać jakości lokalnych zasobów wód. Woda to ważny składnik procesu produkcji miedzi. Jest wykorzystywana m.in. podczas wzbogacania rudy (flotacji), hydrotransportu odpadów, a także w ciągu technologicznym w hutach.

Łączne zużycie wody tylko w samych polskich kopalniach KGHM przekracza 20 mln metrów sześciennych rocznie. Do procesu flotacji w Polsce używana jest głównie woda pochodząca z odwadniania kopalń. Krąży ona następnie w obiegu zamkniętym pomiędzy Zakładami Wzbogacania Rud a Obiektem Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most. W każdym ze swoich zakładów KGHM prowadzi zaawansowane technologicznie oczyszczalnie ścieków. Nie dopuszcza również, aby woda pochodząca z procesu produkcji przedostała się do wód powierzchniowych czy też doprowadziła do zanieczyszczenia wód gruntowych.

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most jest jedynym miejscem deponowania odpadów z flotacji rud miedzi pochodzących ze wszystkich Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź. To jeden z najlepiej monitorowanych, także pod względem ochrony środowiska naturalnego, obiekt na świecie.

W roku 2017 na realizację inwestycji proekologicznych spółka wydała niemal 369 mln zł, z czego największe wydatki, w wysokości ponad 72 mln zł, poniesiono na Program Modernizacji Pirometalurgii w HM Głogów I.

COP24 Walka o klimat
Kurtyka: Katowickie porozumienie przejdzie do historii
COP24 Walka o klimat
Od błękitnego paliwa do czystego powietrza
COP24 Walka o klimat
Możemy planować dekarbonizację energetyki
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
COP24 Walka o klimat
Współpraca kluczowa dla klimatu