Jest wstępne porozumienie między Tauronem a Rafako

Rafako i Tauron Wytwarzanie zawarły wstępne porozumienia w ramach mediacji. Planują do 28 lutego ustalić ostateczne warunki ugody i podpisać ją do 8 marca 2023 r. Oddala się w ten sposób widmo złożenia wniosku o upadłość przez firmę Rafako.

Publikacja: 07.02.2023 16:48

Jest wstępne porozumienie między Tauronem a Rafako

Foto: Adobe Stock

Podczas kolejnych mediacji, strony miały ustalić, że powstrzymają się z dochodzeniem wzajemnych roszczeń do 8 marca br. Wówczas może dojść do zawarcia ugody. Ma ona – jeśli strony dojdą do porozumienia – ustalić harmonogram oraz sposób zakończenia prac naprawczych i strojeniowych przy bloku 910 MW. Te prace miałyby zostać zakończone do końca tego roku. Dla Taurona od dłuższego czasu – jak zapowiadał wcześniej prezes spółki celowej Tauron Wytwarzanie, Trajan Szuladziński – kluczowe ma być zweryfikowanie paramentów kontraktowych. Jeśli do 8 marca obie strony doszłyby do porozumienia, wówczas miałyby być możliwe wykorzystanie zminimalizowanie roszczeń finansowych. „Wskazano obszary i zagadnienia dalszych rozmów, które wykonawca i Tauron Wytwarzanie zamierzają negocjować” – czytamy w stanowisku Rafako. Uzgodnienie ostatecznych warunków ugody zaplanowano do końca lutego.

Czytaj więcej

Jest nadzieja dla Rafako i Tauron. Rozmowy zawieszone

„Chcemy dalej prowadzić mediacje przed Sądem Polubownym, by z poszanowaniem interesów obu stron zawrzeć ugodę” – powiedział Radosław Domagalski – Łabędzki, prezes Rafako. Podkreślił on, że zdaniem wykonawcy blok nie ma wad projektowych, a usterki, które zdarzały się na początku jego eksploatacji, mogą zostać szybko usunięte. „Byliśmy i jesteśmy gotowi przystosować ten blok do spalania paliwa, jakie w obecnej sytuacji jest dostępne, jednak wciąż musi ono być w granicach parametrów dla bloku nadkrytycznego dużej mocy” – dodał.

„Ostatnie tury negocjacji prowadzonych z udziałem mediatorów Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP otwierają możliwość wypracowania ugody zawierającej konkretny harmonogram prac strojeniowych i naprawczych. Prace te powinny pozwolić na osiągnięcie przez blok 910 MW paramentów gwarancyjnych nie później niż do końca 2023 r.” – mówi z kolei Szuladziński.

Kluczowe dla Rafako ma być kolejny punkt porozumienia. Obie strony do końca lutego miały zobowiązać się nie występować wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

Tauron Wytwarzanie wezwało w styczniu br. Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań za usterki i wady bloku. Rafako w odpowiedzi zapowiedziało złożenie wniosku o upadłość i wezwało Tauron Wytwarzanie o zapłatę 606,5 mln zł, a Tauron Polska Energia o zapłatę 251,1 mln zł. Obie spółki uznają roszczenia drugiej strony za bezzasadne.

Rafako nie ma takich środków, dlatego też rozpoczęło przygotowania do złożenia wniosku o upadłość. Termin mija 10 lutego. Decyzja Tauron może oznaczać, że Rafako uzna przesłanki dotyczące wniosku o upadłość za niebyłe.

Jak czytamy w raporcie giełdowym Rafako, w ramach podpisanego aneksu, zostaną wprowadzone zmiany w dotychczasowych etapach realizacji kontraktu i utworzenie nowych etapów jego realizacji, związanych z dostawą części przez wykonawcę, celem rozliczenia wykonywanych do tej pory prac wykonawcy, a także w związku z dążeniem do bezpiecznej eksploatacji bloku. „Ponadto, w

związku z powyższym, nastąpi podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy z Kontraktu o kwotę 1.000.373,45 zł netto oraz skrócenie, w stosunku do postanowień kontraktu, terminów płatności

wynagrodzenia wykonawcy za etapy realizacji Kontraktu, objęte powyższą zmianą” – czytamy w raporcie spółki z Raciborza.

Podczas kolejnych mediacji, strony miały ustalić, że powstrzymają się z dochodzeniem wzajemnych roszczeń do 8 marca br. Wówczas może dojść do zawarcia ugody. Ma ona – jeśli strony dojdą do porozumienia – ustalić harmonogram oraz sposób zakończenia prac naprawczych i strojeniowych przy bloku 910 MW. Te prace miałyby zostać zakończone do końca tego roku. Dla Taurona od dłuższego czasu – jak zapowiadał wcześniej prezes spółki celowej Tauron Wytwarzanie, Trajan Szuladziński – kluczowe ma być zweryfikowanie paramentów kontraktowych. Jeśli do 8 marca obie strony doszłyby do porozumienia, wówczas miałyby być możliwe wykorzystanie zminimalizowanie roszczeń finansowych. „Wskazano obszary i zagadnienia dalszych rozmów, które wykonawca i Tauron Wytwarzanie zamierzają negocjować” – czytamy w stanowisku Rafako. Uzgodnienie ostatecznych warunków ugody zaplanowano do końca lutego.

Ciepło
Rusza program, który ma zazielenić ciepłownictwo. Na początek 2 mld złotych
Ciepło
W lipcu rząd przedstawi harmonogram wyłączeń bloków węglowych
Ciepło
Najnowocześniejszy blok węglowy w Elektrowni Jaworzno zdał testy operatora
Ciepło
CEZ chce pozbyć się ciepłowni na Śląsku i w Małopolsce. Polski jednak nie opuści
Ciepło
Ciepłownie nie dostają rekompensat za mrożenie cen ciepła