Odmowy przyłączeń OZE pod warunkami. URE przypomina zasady

W związku z rosnącą liczbą odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, których konsekwencją jest także wzrastająca liczba sporów między podmiotami zainteresowanymi inwestycjami w nowe źródła energii a operatorami sieci, prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyjaśnia, w jakich okolicznościach do takich odmów może dojść.

Publikacja: 25.03.2024 21:26

Odmowy przyłączeń OZE pod warunkami. URE przypomina zasady

Foto: Adobe Stock

W ostatnich miesiącach coraz częściej zgłaszane są problemy przez przedsiębiorców działających w sektorze odnawialnych źródeł energii organizacje biznesowe, a także operatorów systemu elektroenergetycznego w związku z brakiem miejsca na podłączenie nowych OZE.

Warunki odmów

Prezes URE określa zakres wykorzystywania przesłanki warunków technicznych przyłączenia do sieci, która zdaniem regulatora powinna być ograniczona jedynie do sytuacji, w której przyłączenie jest niemożliwe w obecnym i przyszłym stanie sieci, niezależnie od nakładów na jej rozbudowę. – Natomiast wszystkie sytuacje, w których przyłączenie do sieci jest technicznie wykonalne, a negatywna decyzja dotycząca jego wykonania wynika np. z braku ujęcia koniecznych inwestycji w planie rozwoju danego operatora, odmowa zawarcia umowy przyłączenia do sieci powinna być uzasadniona zarówno brakiem warunków technicznych, jak i ekonomicznych – mówi prezes URE Rafał Gawin.

Czytaj więcej

Fotowoltaikę czeka kolejny boom inwestycyjny. Dzięki dyrektywie UE

Jednocześnie prezes URE przypomina, że w przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia ze względów ekonomicznych, operator sieci powinien przedstawić podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie kalkulację kosztów jego wykonania na zasadach komercyjnych.

Regulator zachęca też operatorów oraz podmioty wnioskujące o przyłączenie do negocjacji w kwestii skorzystania z możliwości przyłączenia w trybie komercyjnym. - Takie rozwiązanie jest bowiem możliwe nawet w sytuacji złożenia do prezesa URE wniosku o rozstrzygnięcie sporu w sprawie odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci – podaje URE.

Jak stosować współdzielenie sieci?

Część problemu miało rozwiązać współdzielenie sieci. Od 1 października 2023 r. obowiązują przepisy umożliwiające współdzielenie przyłącza przez kilka instalacji wytwórczych, czyli tzw. cable pooling. Rozwiązanie to umożliwia przyłączenie do sieci elektroenergetyczne w jednym miejscu dwóch lub większej liczby instalacji odnawialnego źródła energii, które mogą należeć do jednego lub kilku wytwórców.

Jednak jak wynika z informacji uzyskanych od użytkowników systemu, barierą w praktycznym wykorzystaniu możliwości stwarzanych przez to rozwiązanie jest brak ujednoliconego podejścia do nowych przepisów. W dokumencie wskazano w jakich okolicznościach możliwe jest zastosowanie współdzielenia przyłącza, w tym np. jakiego rodzaju instalacje OZE mogą być łączone, oraz czy dopuszczalne jest łączenie instalacji już pracujących w sieci oraz nowo wybudowanych. Wdrożone regulacje znajdują zastosowanie jedynie w odniesieniu do przyłączania dwóch lub większej ilości instalacji OZE. - Co do zasady, regulacja ta została przygotowana na potrzeby budowy i przyłączania nowych instalacji, ale znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy jedna z instalacji jest już przyłączona do sieci, a kolejna przyłącza się korzystając z tego samego miejsca przyłączenia. Przyłączone i przyłączane instalacje mogą należeć do tego samego podmiotu lub różnych podmiotów – wyjaśnia URE.

W ostatnich miesiącach coraz częściej zgłaszane są problemy przez przedsiębiorców działających w sektorze odnawialnych źródeł energii organizacje biznesowe, a także operatorów systemu elektroenergetycznego w związku z brakiem miejsca na podłączenie nowych OZE.

Warunki odmów

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
OZE
Chiny budują dwie trzecie nowych światowych elektrowni wiatrowych i słonecznych
OZE
Polenergia i jej norweski partner mają pozwolenie na budowę wiatraków na morzu
OZE
Koniec z ustawą odległościową. Wiatrowy projekt w planach prac rządu
OZE
Najbogatszy Ukrainiec zbuduje największą elektrownię OZE we wschodniej Europie
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Materiał partnera
Szansa na samowystarczalność energetyczną rolników
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą