Na poziomie operacyjnym zarobek wynoszący 15,3 mln zł, był o 18 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei EBITDA raportowana – na poziomie 39,6 mln zł – spadła o 8 proc. (a skorygowana wynosząca 38,9 mln zł była mniejsza o 8 proc.). Grupa tłumaczy gorsze rezultaty niższą marżą w handlu energią elektryczną. Zostało to tylko częściowo skompensowana przez wyższy wynik w segmencie energetyki wiatrowej.

Segment ten odnotował wzrost wyniku EBITDA o 2,7 mln zł, do 23,3 mln zł w efekcie wyższych cen sprzedaży zielonych certyfikatów oraz niższych kosztów operacyjnych, częściowo skompensowanych niższą produkcją. Wynik EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej osiągnął poziom 17,1 mln zł i jest niższy niż w I kwartale 2017 roku głównie za sprawą wzrostu cen gazu i uprawnień do emisji CO2 oraz niższej prognozowanej wysokości kompensaty gazowej. EBITDA segmentu dystrybucji w I kwartale tego roku wyniosła 3,7 mln zł. Jej spadek był rezultatem niższym poziomem opłat przyłączeniowych oraz niższą marżą na działalności dystrybucyjnej wynikającą z opóźnienia wejścia w życie aktualizacji taryfy.

Grupa zakończyła pierwszy kwartał 2018 r. zyskiem netto na poziomie 0,1 mln zł, wobec 1,6 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego. Skorygowany o wpływ czynników jednorazowych wynik netto grupy za pierwsze trzy miesiące br. roku wyniósł 2,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 2,9 mln zł.