Bruksela wszczęła postępowania wobec chińskich producentów fotowoltaiki

Komisja Europejska wszczęła w środę dwa postępowania dotyczące chińskich producentów paneli fotowoltaicznych. Zbada, czy dwie powiązane z Chinami firmy biorące udział w przetargu w Rumunii korzystały z niedozwolonej pomocy publicznej.

Publikacja: 03.04.2024 21:55

Rządowe plany wsparcia i rozwoju mikroinstalacji pozostają na papierze

Rządowe plany wsparcia i rozwoju mikroinstalacji pozostają na papierze

Foto: Adobe Stock

Komisja Europejska wszczyna dwa szczegółowe dochodzenia na podstawie rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych w sektorze fotowoltaiki słonecznej. Dochodzenia dotyczą potencjalnie zakłócającej rynek roli subsydiów zagranicznych przyznawanych oferentom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Komisja oceni, czy zainteresowani wykonawcy odnieśli nienależną korzyść w związku z udzielaniem zamówień publicznych w UE.

Badany przypadek

Postępowania zostały wszczęte na podstawie rozporządzenia o zagranicznych subsydiach, które obowiązuje od lipca 2023 r. Ten nowy instrument ma uzbroić Brukselę w narzędzia chroniące europejski przemysł przed konkurencją ze strony państw trzecich wspierających swoje firmy subsydiami.

Pierwsze dochodzenie dotyczy konsorcjum obejmującego niemiecką spółkę zależną Longi Green Energy Technology Co. Longi, notowana na giełdzie w Hongkongu, jest największym na świecie producentem paneli fotowoltaicznych z siedzibą w chińskim mieście Xian. Drugie dochodzenie dotyczy dwóch spółek zależnych Shanghai Electric Group, chińskiego przedsiębiorstwa państwowego.Obie firmy wzięły udział w przetargu w Rumunii na budowę parku fotowoltaicznego o zainstalowanej mocy 110 MW. Projekt ten jest częściowo finansowany z unijnego funduszu modernizacyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie subsydiów zagranicznych przedsiębiorstwa są zobowiązane do zgłaszania swoich przetargów na zamówienia publiczne w UE, gdy szacunkowa wartość zamówienia przekracza 250 mln eurooraz gdy przedsiębiorstwu przyznano zagraniczne wkłady finansowe w wysokości co najmniej 4 mln euro z co najmniej jednego państwa trzeciego w ciągu trzech lat poprzedzających zgłoszenie.

- Po wstępnym przeglądzie wszystkich uwag Komisja uznała za uzasadnione wszczęcie szczegółowego dochodzenia w odniesieniu do dwóch oferentów, ponieważ istnieją wystarczające przesłanki wskazujące na to, że obu przyznano subsydia zagraniczne zakłócające rynek wewnętrzny - czytamy w komunikacie firmy. 

W trakcie dochodzenia Komisja dokona dalszej oceny domniemanych subsydiów zagranicznych i uzyska wszystkie informacje niezbędne do ustalenia, czy mogły one umożliwić przedsiębiorstwom złożenie nadmiernie korzystnej oferty w odpowiedzi na ofertę. Taka oferta mogłaby spowodować utratę możliwości sprzedaży przez inne przedsiębiorstwa uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych po zakończeniu szczegółowego dochodzenia Komisja może: zaakceptować zobowiązania zaproponowane przez przedsiębiorstwo, jeżeli w pełni i skutecznie zaradzą one zakłóceniu, zakazać udzielenia zamówienia lub wydać decyzję o braku sprzeciwu.

-Panele słoneczne nabrały strategicznego znaczenia dla Europy: produkcja czystej energii, tworzenie miejsc pracy w Europie i bezpieczeństwo dostaw. Dwa nowe szczegółowe dochodzenia w sprawie subsydiów zagranicznych w sektorze paneli słonecznych mają na celu ochronę bezpieczeństwa gospodarczego i konkurencyjności Europy poprzez zapewnienie, aby przedsiębiorstwa na naszym jednolitym rynku były rzeczywiście konkurencyjne i uczciwe -komentuje Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego.

Czytaj więcej

Jak przełamać chińską dominację w fotowoltaice

Badane podmioty 

Pierwsze badane konsorcjum składa się z grupy Enevo i LONGi Solar Technologie GmbH. Enevo Group, lider konsorcjum, jest dostawcą usług inżynieryjnych i konsultingowych z siedzibą w Rumunii. Longi Solar Technologie GmbH jest nowo utworzoną, w pełni posiadającą i w pełni kontrolowaną niemiecką spółką zależną LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, która jest głównym dostawcą rozwiązań fotowoltaicznych, notowaną na giełdzie w Hongkongu. Zarówno LONGi Solar Technologie GmbH, jak i LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. prowadzą działalność w zakresie opracowywania, produkcji i serwisowania płytek, ogniw i modułów słonecznych.

Drugie badane konsorcjum składa się z Shanghai Electric UK Co. Ltd. i Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Oba przedsiębiorstwa są w 100 % własnością Shanghai Electric Group Co. Ltd, przedsiębiorstwa państwowego Chińskiej Republiki Ludowej i są przez nie kontrolowane. Jest ostatecznie własnością państwowego komitetu ds. nadzoru i zarządzania branżą w Szanghaju, podmiotu państwowego podlegającego centralnemu rządowi Chin i jest przez niego kontrolowane. Shanghai Electric UK Co., Ltd. i Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co., Ltd. są wiodącymi światowymi dostawcami rozwiązań przemysłowych w zakresie energii, produkcji i integracji wywiadu cyfrowego. Świadczą usługi w zakresie magazynowania energii wiatrowej, słonecznej i wodoru, a także zintegrowany proces wytwarzania, sieci, obciążenia i magazynowania.

Czytaj więcej

Przemysł wiatrowy chce ograniczeń dla chińskich dostawców

Przebieg postępowania

Rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych ( „rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych”) zaczęło obowiązywać 12 lipca 2023 r. Ten nowy zbiór przepisów umożliwia Komisji przeciwdziałanie zakłóceniom spowodowanym subsydiami zagranicznymi, a tym samym umożliwia UE zapewnienie równych warunków działania wszystkim przedsiębiorstwom działającym na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym zachowaniu otwartości na handel i inwestycje.

Wydaje się, że w ostatnich latach subsydia zagraniczne zakłócały rynek wewnętrzny UE, w tym poprzez zapewnienie ich odbiorcom nienależnej przewagi przy nabywaniu przedsiębiorstw lub udzielaniu zamówień publicznych w UE ze szkodą dla uczciwej konkurencji. Rozporządzenie FSR eliminuje takie zakłócenia i likwiduje lukę regulacyjną. Zapewnia ona UE nowe narzędzia do skutecznego zwalczania subsydiów zagranicznych, które powodują zakłócenia i podważają równe warunki działania na rynku wewnętrznym, który opiera się na konkurencyjnej społecznej gospodarce rynkowej.

Rozporządzenie wprowadza trzy procedury: Dwie procedury oparte na zgłoszeniach w celu badania koncentracji, a także ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego obejmujących wkłady finansowe przyznane przez rządy państw spoza UE. Obowiązki w zakresie powiadamiania mają zastosowanie do podmiotów gospodarczych od 12 października 2023 r. Procedurę z urzędu mającą na celu zbadanie wszystkich innych sytuacji rynkowych, w ramach której Komisja może rozpocząć przegląd z własnej inicjatywy. Komisja opublikuje nieopatrzoną klauzulą poufności wersję dzisiejszej decyzji, a także przyszłą ostateczną decyzję, po jej przyjęciu, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja Europejska wszczyna dwa szczegółowe dochodzenia na podstawie rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych w sektorze fotowoltaiki słonecznej. Dochodzenia dotyczą potencjalnie zakłócającej rynek roli subsydiów zagranicznych przyznawanych oferentom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Komisja oceni, czy zainteresowani wykonawcy odnieśli nienależną korzyść w związku z udzielaniem zamówień publicznych w UE.

Badany przypadek

Pozostało 94% artykułu
Materiał Partnera
Energia jest towarem, ale nie musi skokowo drożeć
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Przed nami zielony rok
Nowa Energia
Szczyt klimatyczny w Dubaju. Spektakularny zgrzyt na start, dalej też ciekawie
Nowa Energia
Globalna superpotęga energetyczna rodzi się na naszych oczach
Nowa Energia
Symboliczna zmiana lidera. Chiny prześcignęły Europę w przyszłościowej sferze