Kul­czyk Oil Ven­tu­res zre­zy­gno­wał z za­ku­pu 20 proc. udzia­łów w kon­sor­cjum Ne­con­de Ener­gy Li­mi­ted, do któ­re­go na­le­ży 45 proc. udzia­łów w ni­ge­ryj­skiej kon­ce­sji OML 42. Upraw­nia­ ona do eks­plo­ata­cji złóż ro­py i ga­zu. Spół­ka miała pozyskać na ten cel do koń­ca mar­ca 162,5 mln do­la­rów (505 mln zł we­dług obec­ne­go kur­su NBP) z emi­sji ak­cji na lon­dyń­skim ryn­ku al­ter­na­tyw­nym AIM.

Brak mo­żli­wo­ści uzy­ska­nia sa­tys­fak­cjo­nu­ją­cej ce­ny za no­we wa­lo­ry był jed­ną z przy­czyn re­zy­gna­cji ze sfi­na­li­zo­wa­nia umo­wy. Ko­lej­ny po­wód to pla­no­wa­ne spro­wa­dze­nie ro­li KOV do pod­mio­tu da­ją­ce­go je­dy­nie wspar­cie fi­nan­so­we, pod­czas gdy pier­wot­nie miał być on ope­ra­to­rem kon­ce­sji. Za­rząd ocze­ki­wał, że bę­dzie mógł wy­ko­rzy­stać wie­dzę i do­świad­cze­nie gru­py m.in. zdo­by­te na ryn­ku ukra­iń­skim, gdzie pro­wa­dzo­ne pra­ce sys­te­ma­tycz­nie przy­czy­nia­ją się do wzro­stu wy­do­by­cia ga­zu.

Udzia­ły, któ­re mia­ły przy­paść KOV, przej­mie Kul­czyk In­ve­st­ments. W efek­cie pod­miot ten bę­dzie po­sia­dał 40 proc. w Ne­con­de. Z punk­tu wi­dze­nia Ja­na Kul­czy­ka, któ­ry jest in­we­sto­rem stra­te­gicz­nym za­rów­no w KOV, jak i w KI, za­ist­nia­ła sy­tu­acja nie­wie­le zmie­nia. Na­dal bę­dzie kon­tro­lo­wał ta­ki sam pa­kiet, ja­ki pier­wot­nie zo­stał ob­ję­ty umo­wą za­war­tą w ma­ju ubie­głe­go ro­ku.

– Ni­ge­ria to je­den z klu­czo­wych kra­jów w na­szej glo­bal­nej dzia­łal­no­ści. Je­stem prze­ko­na­ny, że udział w kon­sor­cjum Ne­con­de to nie ostat­ni ni­ge­ryj­ski pro­jekt, któ­ry po­zwo­li wy­ko­rzy­stać do­świad­cze­nie i po­ten­cjał ca­łej gru­py KI – twier­dzi Kul­czyk.

Dziś nie mo­żna też wy­klu­czyć, że w przy­szło­ści po­wró­ci po­mysł za­an­ga­żo­wa­nia weń gieł­do­wej spół­ki. O ta­kiej ewen­tu­al­no­ści mo­że świad­czyć cho­cia­żby po­zo­sta­wie­nie w ra­dzie dy­rek­to­rów Ne­con­de pre­ze­sa KOV Ti­mo­thy'ego El­liot­ta. Nie­za­le­żnie od te­go spół­ka ca­ły czas po­szu­ku­je no­wych mo­żli­wo­ści roz­wo­ju.