W za­mian go­tów jest po­dzie­lić się sys­te­mem ga­zo­cią­gów. – Na­si ukra­iń­scy part­ne­rzy okre­śli­li war­tość swo­je­go sys­te­mu prze­sy­łu ga­zu na 20 mld dol. – prze­ka­zał pre­mie­ro­wi Wła­di­mi­ro­wi Pu­ti­no­wi pre­zes Alek­siej Mil­ler, po­da­je agen­cja No­wo­sti.

Gaz­prom i Naf­to­gaz już roz­ma­wia­ją o po­wo­ła­niu kon­sor­cjum i zda­niem Mil­le­ra są na eta­pie: „zro­zu­mie­nia wza­jem­nych po­dejść i cyfr".

W 2011 r. Ukra­ina mia­ła zni­żkę 100 dol. od ce­ny eu­ro­pej­skiej. Klu­czem by­ła zgo­da na sta­cjo­no­wa­nie flo­ty ro­syj­skiej w Se­wa­sto­po­lu.

Te­raz staw­ką są ukra­iń­skie ma­gi­stra­le ga­zo­we. Wcze­śniej Ukra­ina by­ła skłon­na do­pu­ścić Gaz­prom do sys­te­mu, ale wspól­nie z UE (każda ze stron po 1/3 udzia­łów). Jed­nak Ro­sja­nie się na to nie go­dzą.

Ko­lej­ną run­dę roz­mów ro­syj­sko­-ukra­iń­skich za­pla­no­wa­no na 15 stycz­nia.