Rośnie eksport energii

W ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku wysłaliśmy za granicę o 48 proc. więcej energii elektrycznej. Dzięki wzrostowi eksportu polska energetyka zarobi nawet o miliard złotych więcej. Nasze firmy zyskują na tym, że Niemcy odchodzą od atomu, nie działa już 7 reaktorów

Publikacja: 05.01.2012 12:35

Rośnie eksport energii

Foto: Bloomberg

Pol­ska ener­ge­ty­ka ra­dzi so­bie le­piej niż sek­tor ener­ge­tyczn­y w kra­jach OECD – wy­ni­ka z naj­now­sze­go ra­por­tu przy­go­to­wa­ne­go na zle­ce­nie To­wa­rzy­stwa Go­spo­dar­cze­go Pol­skie Elek­trow­nie. W kra­jach OECD w I pół­ro­czu 2011 ro­ku pro­duk­cja ener­gii elek­trycz­nej wzro­sła o 1,2 proc., a w Pol­sce – o po­nad 5 proc. Szyb­ciej ro­sła tyl­ko w Tur­cji (o ok. 7 proc.).

Pol­skie przed­się­bior­stwa utrzy­ma­ły wzrost pro­duk­cji w ko­lej­nych mie­sią­cach. Wy­ko­rzy­stu­ją ro­sną­cy po­pyt w kra­ju, ale ta­kże znacz­nie zwięk­szy­ły eks­port.

– Nad­miar wy­pro­du­ko­wa­nej i niezu­ży­tej ener­gii elek­trycz­nej w kra­ju zo­stał zbi­lan­so­wa­ny wy­ższą wy­mia­ną z za­gra­ni­cą. Eks­port w tym okre­sie wzrósł aż o pra­wie 48 proc. – mó­wi Ja­nusz Smardz, dy­rek­tor za­kła­du usług do­rad­czych Agen­cji Ryn­ku Ener­gii.

Wsku­tek kry­zy­su i za­my­ka­nia blo­ków ją­dro­wych pro­duk­cja ener­gii elek­trycz­nej na za­cho­dzie Eu­ro­py spa­dła i to mi­mo szyb­kie­go do­da­wa­nia no­wych mo­cy w od­na­wial­nych źró­dłach. Po awa­rii elek­trow­ni ją­dro­wej w Fu­ku­shi­mie Niem­cy pod­ję­ły de­cy­zję o wy­łą­cze­niu sied­miu naj­star­szych re­ak­to­rów oraz o nie­uru­cha­mia­niu po­now­nie re­ak­to­ra Kru­em­mel.

– Po wy­łą­cze­niu czę­ści elek­trow­ni ją­dro­wych u na­szych za­chod­nich są­sia­dów zwięk­szy­ły się prze­pły­wy trans­gra­nicz­ne, co wpły­nę­ło na lek­ki wzrost hur­to­wych cen ener­gii w Pol­sce. W tym kon­tek­ście ko­rzy­sta­my na wzro­ście eks­por­tu – mó­wi Łu­kasz Wit­kow­ski, rzecz­nik Pol­skiej Gru­py Ener­ge­tycz­nej. We­dług fir­my do­rad­czej Cap­ge­mi­ni ist­nie­je za­gro­że­nie wy­stą­pie­nia na­wet bra­ków w do­sta­wach ener­gii elek­trycz­nej na za­cho­dzie Eu­ro­py.

Tym­cza­sem dla pol­skich firm to szan­sa na zwięk­sze­nie przy­cho­dów. W ostat­nim ro­ku sprze­da­ły za gra­ni­cę po­nad 7 proc. wy­pro­du­ko­wa­nej ener­gii za ok. 2,5 mld zł. To o nie­mal mi­liard wię­cej niż rok wcze­śniej.

– PSE Ope­ra­tor udo­stęp­niał w 2011 ro­ku wię­cej mo­cy prze­sy­ło­wych na gra­ni­cach z Cze­cha­mi, Niem­ca­mi i ze Sło­wa­cją. Fir­my zaj­mu­ją­ce się ob­ro­tem ener­gią na tym sko­rzy­sta­ły. Ce­ny ener­gii na tam­tych ryn­kach są wy­ższe niż u nas – mó­wi Ma­rian Ki­len, ana­li­tyk For­tum Tra­ding.

Wy­ja­śnia, że śred­nia ce­na ener­gii na nie­miec­kiej gieł­dzie EEX wy­nio­sła w ubie­głym ro­ku 51 eu­ro (ok. 225 zł), a w Pol­sce 199 zł za 1 MWh. Przed­się­bior­cy ku­pu­ją mo­ce na sko­or­dy­no­wa­nych au­kcjach ener­gii or­ga­ni­zo­wa­nych przez Cen­tral­ne Biu­ro Au­kcyj­ne pod Mo­na­chium.

Pol­skie ce­ny ener­gii są kon­ku­ren­cyj­ne m.in. z po­wo­du osła­bie­nia zło­te­go. Elek­trow­niom sprzy­ja­ją też ni­skie ce­ny praw do emi­sji CO

2

.

– Nie gro­zi nam w per­spek­ty­wie do 2016 ro­ku de­fi­cyt ener­gii elek­trycz­nej. W tej chwi­li jest jej pod do­stat­kiem, a ce­ny na ryn­ku hur­to­wym wy­ka­zu­ją na ra­zie tyl­ko nie­wiel­ką ten­den­cję wzro­sto­wą – oce­nia Ja­nusz Smardz.

Przy­po­mi­na, że to praw­do­po­dob­nie ostat­ni rok tak ta­niej ener­gii. W 2013 r. ce­ny mo­gą wzro­snąć z po­wo­du opłat za emi­sję CO2 bę­dą­cych przede wszyst­kim skut­kiem pod­pi­sa­ne­go przez Pol­skę pa­kie­tu kli­ma­tycz­no­-ener­ge­tycz­ne­go.

Pol­ska ener­ge­ty­ka ra­dzi so­bie le­piej niż sek­tor ener­ge­tyczn­y w kra­jach OECD – wy­ni­ka z naj­now­sze­go ra­por­tu przy­go­to­wa­ne­go na zle­ce­nie To­wa­rzy­stwa Go­spo­dar­cze­go Pol­skie Elek­trow­nie. W kra­jach OECD w I pół­ro­czu 2011 ro­ku pro­duk­cja ener­gii elek­trycz­nej wzro­sła o 1,2 proc., a w Pol­sce – o po­nad 5 proc. Szyb­ciej ro­sła tyl­ko w Tur­cji (o ok. 7 proc.).

Pozostało 88% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie