Roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie norm ja­ko­ścio­wych dla pa­liw cie­kłych do­pusz­cza­ją­ce wpro­wa­dze­nie ole­ju na­pę­do­we­go z 7-proc. do­miesz­ką bio­kom­po­nen­tów we­szło w ży­cie  15?lu­te­go. Tym sa­mym za­koń­czy­ła się po­nad­dwu­let­nia ba­ta­lia kon­cer­nów pa­li­wo­wych, dla któ­rych wpro­wa­dze­nie B7 by­ło klu­czo­we z punk­tu wi­dze­nia re­ali­za­cji Na­ro­do­we­go Ce­lu Wskaź­ni­ko­we­go (czy­li mi­ni­mal­ne­go udzia­łu bio­pa­liw i bio­kom­po­nen­tów w ogól­nej ilo­ści pa­liw).

Jak pod­kre­śla­ją przed­sta­wi­cie­le Or­le­nu i Lo­to­su, pol­skie wska­za­nia do­ty­czą­ce po­zio­mu NCW są jed­ny­mi z naj­wyż­szych w Eu­ro­pie. – W ca­łej UE do bio­kom­po­nen­tów się do­pła­ca, dla­te­go w trud­nej sy­tu­acji eko­no­micz­nej UE nie for­su­je do­da­wa­nia bio­kom­po­nen­tów, ale pod­cho­dzi do te­go prag­ma­tycz­nie – mó­wi Mar­cin Za­cho­wicz, rzecz­nik Lo­to­su. Śred­ni po­ziom NCW w UE nie prze­kra­cza 4,5 proc. – To, że Pol­ska znacz­nie prze­kra­cza  6?proc., a więc pod­wyż­sza koszt pa­liw w swo­im kra­ju, jest au­to­no­micz­ną de­cy­zją Pol­ski – do­da­je Za­cho­wicz.

Bio­rąc pod uwa­gę, że cykl lo­gi­stycz­ny trwa mniej wię­cej dwa ty­go­dnie, B7 tan­ku­je­my już na wszyst­kich sta­cjach. – Pro­du­ku­je­my to pa­li­wo od 4 lu­te­go, wte­dy po­szła pierw­sza par­tia – mó­wi Ma­ciej Szoz­da, wi­ce­pre­zes i dy­rek­tor ds. han­dlu gru­py Lo­tos.

Tan­ku­je­my, ale o tym nie wie­my, bo dys­try­bu­to­ry, z któ­rych sprze­da­wa­ne jest no­we bio­pa­li­wo, nie mu­szą być spe­cjal­nie ozna­ko­wa­ne. Dla­cze­go więc tak na­gła­śnia­na me­dial­nie spra­wa ma tak dys­kret­ny fi­nał? – Le­piej te­go nie roz­gła­szać. Gdy za­cznie­my mó­wić o tym gło­śno, to za­raz znaj­dzie się ktoś, ko­mu za­cznie coś w sa­mo­cho­dzie szwan­ko­wać, i zło­ży to na karb no­we­go pa­li­wa – mó­wi oso­ba zwią­za­na z bran­żą.

Nie wia­do­mo bo­wiem, jak B7 wpły­wa na sil­nik. Zgod­nie z wy­kład­nią Pol­skie­go Związ­ku Prze­my­słu Mo­to­ry­za­cyj­ne­go, na któ­rą po­wo­łu­je się re­sort go­spo­dar­ki, w no­wych sa­mo­cho­dach trud­no­ści nie po­win­ny się po­ja­wić. Szko­puł w tym, że śred­ni wiek sa­mo­cho­du w Pol­sce prze­kra­cza 15 lat.