Enea będzie współpracować z PGNiG?

Po­znań­ski kon­cern ener­ge­tycz­ny roz­ma­wia już z PGNiG?o wspólnej budowie bloków gazowych

Publikacja: 07.03.2012 01:31

Enea będzie współpracować z PGNiG?

Foto: Fotorzepa, Szymon Łaszewski

O?współ­pra­cy Enei z Pol­skim Gór­nic­twem Naf­to­wym i Ga­zow­nic­twem mó­wi­ło się od daw­na. Spół­ki mia­ły ra­zem bu­do­wać blok ener­ge­tycz­ny opa­la­ny ga­zem w Elek­trow­ni Ko­zie­ni­ce. Ale po­mysł nie wy­pa­lił. Osta­tecz­nie Enea zde­cy­do­wa­ła się na bu­do­wę ko­lej­ne­go blo­ku wę­glo­we­go, a na ryn­ku po­ja­wi­ły się po­gło­ski o zerwanej współpracy z PGNiG.

– Ni­gdy nie za­koń­czy­li­śmy roz­mów w tej spra­wie. Co wię­cej, roz­wa­ża­my wspól­nie bu­do­wę nie jed­ne­go, ale kil­ku blo­ków ga­zo­wych – ujaw­nia w roz­mo­wie z „Rz" Ma­ciej Owcza­rek, pre­zes Enei. – Ma­my w pla­nach ko­lej­ny blok w Ko­zie­ni­cach i nie­wy­klu­czo­ne, że bę­dzie to blok ga­zo­wy. Na de­cy­zję ma­my jed­nak spo­ro cza­su – za­zna­cza.

Je­go zda­niem gaz jest dziś na ty­le dro­gim su­row­cem, że na bu­do­wę elek­trow­ni ga­zo­wych mo­gą so­bie po­zwo­lić tyl­ko ci, któ­rzy ma­ją do nie­go do­stęp. Dla­te­go Enea zgod­nie z za­le­ce­niem mi­ni­stra skar­bu za­an­ga­żu­je się w gaz łup­ko­wy. – Roz­wa­ża­my ró­żne sce­na­riu­sze, ale na ra­zie nie przy­wią­zu­je­my się do żad­ne­go. Mo­gli­by­śmy np. włą­czyć się już na eta­pie po­szu­ki­wań lub póź­niej, ku­pu­jąc ta­nie źró­dło su­row­ca. Nie spie­szy­my się z tą de­cy­zją – za­po­wiada Owcza­rek.

Tym­cza­sem kon­ku­ren­ci Enei ma­ją już za so­bą pierw­sze po­ro­zu­mie­nia – Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na i Tau­ron pod­pi­sa­ły li­sty in­ten­cyj­ne z PGNiG w ce­lu wspól­ne­go po­szu­ki­wa­nia ga­zu łup­ko­we­go. Z wy­po­wie­dzi pre­ze­sa Owczar­ka wy­ni­ka, że Enea w po­dob­ny so­jusz z ga­zow­ni­czą spół­ką ra­czej nie wej­dzie. – Po­szu­ki­wa­niem ga­zu zaj­mu­ją się wy­spe­cja­li­zo­wa­ne fir­my, któ­rych jest w na­szym kra­ju bar­dzo du­żo – mó­wi pre­zes. Za­zna­cza jed­nak, że Enea „nie wy­klu­cza żad­ne­go sce­na­riu­sza".

Mi­ni­ster skar­bu podkreślił, że pre­fe­ru­je pań­stwo­we so­ju­sze. Spo­śród spół­ek z udzia­łem Skar­bu Pań­stwa kon­ce­sja­mi na po­szu­ki­wa­nie ga­zu nie­kon­wen­cjo­nal­ne­go mo­gą po­szczy­cić się oprócz PGNiG tyl­ko Or­len i Lo­tos. Czy to z ni­mi Enea za­wrze so­ju­sze? – Tak wska­zy­wa­ła­by lo­gi­ka, ale żad­ne de­cy­zje jesz­cze nie za­pa­dły – uciął Owcza­rek.

Obec­nie naj­wa­żniej­szą in­we­sty­cją dla Enei jest bu­do­wa blo­ku wę­glo­we­go w Ko­zie­ni­cach o mo­cy 1000 MW. Spół­ka wy­bie­ra te­raz ge­ne­ral­ne­go wy­ko­naw­cę pro­jek­tu. In­we­sty­cja po­chło­nie 1,3 mld eu­ro (oko­ło 5,4 mld zł) i za­koń­czy się w 2016 r. Enea in­we­stu­je też w od­na­wial­ne źró­dła ener­gii. Do­ce­lo­wo chce mieć 250 – 350 MW mo­cy wy­twa­rza­nych w far­mach wia­tro­wych i 40 – 60 MW za­in­sta­lo­wa­nych w bio­ga­zow­niach. – To mi­ni­mum, ja­kie pla­nu­je­my uzy­skać do 2020 r. – pod­kre­śla Owcza­rek. Spół­ka szu­ka te­go ty­pu obiek­tów, któ­re mo­gła­by prze­jąć w kra­ju i za gra­ni­cą. Nie wy­klu­cza też inwe­sty­cji w elek­trow­nie sło­necz­ne i w spół­ki wy­twa­rza­ją­ce bio­ma­sę.

O?współ­pra­cy Enei z Pol­skim Gór­nic­twem Naf­to­wym i Ga­zow­nic­twem mó­wi­ło się od daw­na. Spół­ki mia­ły ra­zem bu­do­wać blok ener­ge­tycz­ny opa­la­ny ga­zem w Elek­trow­ni Ko­zie­ni­ce. Ale po­mysł nie wy­pa­lił. Osta­tecz­nie Enea zde­cy­do­wa­ła się na bu­do­wę ko­lej­ne­go blo­ku wę­glo­we­go, a na ryn­ku po­ja­wi­ły się po­gło­ski o zerwanej współpracy z PGNiG.

Pozostało 87% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy