– Rząd i PGE bę­dą szu­kać no­wych, naj­lep­szych roz­wią­zań, któ­re zwięk­szą bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne kra­ju bez na­ru­sza­nia in­te­re­sów gieł­do­wej spół­ki – po­in­for­mo­wał na wtor­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej pre­mier Do­nald Tusk. Przy­znał, że ma świa­do­mość iż bu­do­wa dwóch blo­ków w Elek­trow­ni Opo­le by­ła jed­ną z na­szych klu­czo­wych in­we­sty­cji w sek­to­rze.

Szef rzą­du po­wtó­rzył rów­nież, że roz­ma­wia­no z za­rzą­dem PGE?o szer­szym wy­ko­rzy­sta­niu wę­gla bru­nat­ne­go. Wcze­śniej de­kla­ro­wał też, że po­li­ty­ka rzą­du bę­dzie wspie­ra­ła wy­ko­rzy­sta­nie te­go su­row­ca. Ana­li­ty­cy gieł­do­wi po­twier­dza­ją, że zwrot ku tej tech­no­lo­gii w obec­nych re­aliach jest uza­sad­nio­ny eko­no­micz­nie – choć przy spa­la­niu wę­gla bru­nat­ne­go elek­trow­nie emi­tu­ją du­żo dwu­tlen­ku wę­gla, to w okre­sie spo­wol­nie­nia go­spo­dar­cze­go ce­ny praw do emi­sji są wy­jąt­ko­wo ta­nie. Do te­go sam su­r0wiec jest re­la­tyw­nie ta­ni w po­rów­na­niu np. z wę­glem bru­nat­nym.

Agen­cja ra­tin­go­wa Fitch oce­ni­ła wczo­raj, że re­zy­gna­cja PGE z roz­bu­do­wy elek­trow­ni Opo­le mo­że być ko­rzyst­na dla je­go ra­tin­gu, bo po­zy­tyw­nie wpły­wa na mo­del biz­ne­so­wy gru­py. Eks­per­ci Fitch za­strze­gli jed­nak, że ja­kie­kol­wiek po­zy­tyw­ne de­cy­zje do­ty­czą­ce ra­tin­gu spół­ki mo­gą zo­stać pod­ję­te do­pie­ro po tym, jak PGE ujaw­ni no­wą stra­te­gię, co po­zwo­li pod­su­mo­wać jej pla­no­wa­ne na­kła­dy ka­pi­ta­ło­we. Obec­nie ra­ting PGE to „BBB+" z per­spek­ty­wą sta­bil­ną.

In­we­sty­cja w roz­bu­do­wę Opo­la mia­ła po­chło­nąć 11,6 mld zł brut­to. Do jej re­ali­za­cji wy­bra­no kon­sor­cjum Ra­fa­ko, Po­li­mek­su Mo­sto­sta­lu i Mo­sto­stal u War­sza­wa.