Najwyższy Sąd Administracyjny (NSA) podtrzymał decyzję organów środowiskowych nakazującą przygotowania przez spółkę raportu oceny oddziaływania na środowisko. - Tymczasem, jak wynika z ustaleń Greenpeace, wydobycie węgla bez wymaganych prawem dokumentów trwa – informuje organizacja. Z kolei zdaniem koncernu, rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadło w postępowaniu zainicjowanym wyłącznie przez Spółkę (KWB Konin). – Potwierdza jedynie konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z wnioskiem Spółki – czytamy w stanowisku firmy, która podkreśla, że orzeczenie nie ma charakteru nakazowego i nie potwierdza jakichkolwiek naruszeń w związku z eksploatacją odkrywki Tomisławice. – KWB Konin prowadzi eksploatację odkrywki Tomisławice w oparciu o ważną do końca 2030 r. koncesję na eksploatację tego złoża – argumentuje koncern.

Jednak zdaniem Greenpeace funkcjonowanie kopalni odkrywkowej wymaga realizacji szeregu przedsięwzięć polegających między innymi na rozbudowie i eksploatacji infrastruktury koniecznej do odwadniania odkrywki bez których wydobycie węgla brunatnego jest niemożliwe. Koncern ZE PAK w wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu o wydanie decyzji środowiskowej na rozbudowę tej infrastruktury.  – RDOŚ nakazał spółce ZE PAK przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i przygotowanie raportu środowiskowego w obawie o znaczące pogorszenie stanu środowiska  – tłumaczy organizacja. Obie decyzje RDOŚ w Poznaniu zostały podtrzymane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Jedna z nich jest już prawomocna i ostateczna, drugą ZE PAK zaskarżył do sądów administracyjnych. W ubiegłym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki. –  Oznacza to, że ZE PAK musi przygotować wymagany prawem raport oceny oddziaływania na środowisko. Od decyzji sądu nie można już się odwołać  – wskazuje Greenpeace.

Czytaj więcej

ZE PAK oferuje Ukrainie most energetyczny

ZE PAK niemniej podkreśla, że na bazie ww. decyzji środowiskowej z 2007 r. został oceniony kompleksowo wpływ odkrywki na środowisko.  – Ocena oddziaływania na środowisko obejmowała również swoim zakresem wpływ odwodnienia zakładu górniczego na warunki wód powierzchniowych i podziemnych do końca eksploatacji odkrywki – tłumaczy koncern. Niemniej jednak mając na uwadze potrzebę kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko –  jak wyjaśnia ZE PAK – do końca eksploatacji odkrywki, spółka zdecydowała się na wystąpienie z wnioskiem o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego „Tomisławice”. Opracowywany raport o oddziaływaniu na środowisko zostanie złożony w RDOŚ we wrześniu 2022 r.