Kluczowe daty w działalności NFOŚiGW

Publikacja: 05.04.2024 09:00

- 27 kwietnia 1989 r. – utworzenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- 1 lipca 1989 r. – formalne rozpoczęcie działalności zgodnie z rozporządzeniem ministra ochrony środowiska i zasobów naturalnych z 30.06.1989 r. o nadaniu statutu funduszowi.

- 11 października 1989 r. – zawarcie pierwszej umowy pożyczki z Żywiecką Fabryką Sprzętu Szpitalnego.

- 17 października 1989 r. – zawarcie pierwszej umowy dotacji ze Spółką Wodno-Ściekową im. A. Wojtasika w Krynicy Morskiej na II etap budowy oczyszczalni ścieków biologiczno-mechanicznej.

- Lipiec 1993 r. – powstanie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezależnych jednostek współpracujących z funduszem, które wspierają zadania o zasięgu regionalnym.

- 1997 r. – udział NFOŚiGW w działaniach pomocowych na rzecz likwidacji szkód spowodowanych powodzią tysiąclecia.

- Kwiecień 2001 r. – uchwalenie ustawy Prawo ochrony środowiska, pierwszej polskiej legislacji nawiązującej do prawa europejskiego, która z wieloma nowelizacjami obowiązuje do dziś.

- Lipiec 2006 r. – podpisanie przez NFOŚiGW, jako Instytucji Wspomagającej, z ministrem środowiska porozumienia ramowego w sprawie wdrażania MF EOG i NMF na lata 2004–2009.

- 2007 r. – rozpoczęcie realizacji programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 2007–2013, w którym NFOŚiGW powierzono rolę instytucji wdrażającej.

- Wrzesień 2008 r. – NFOŚiGW krajową instytucją wdrażającą instrument finansowy LIFE+ w Polsce.

- 2009 r. – NFOŚiGW krajowym operatorem systemu zielonych inwestycji na mocy ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

- 2010 r. – przekształcenie funduszu w państwową osobę prawną, której głównym celem działania jest udzielanie finansowego wsparcia największym lub ponadregionalnym przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

- 2011 r. – NFOŚiGW wraz z Ministerstwem Środowiska zostaje operatorem programów PL02 (ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów), PL03 (wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych) i PL04 (wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii).

- 2014 r. – NFOŚiGW instytucją wdrażającą POIiŚ 2014–2020 w zakresie I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” oraz wszystkich działań w II osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

- Styczeń 2015 r. – uruchomienie nowej strony: nfosigw.gov.pl

- 2015 r. – stworzenie generatora wniosków o dofinansowanie i generatora wniosków o płatność ze środków krajowych, a także opracowanie generatora wniosków o płatność dla POIiŚ.

- Marzec/kwiecień 2016 r. – NFOŚiGW partnerem wiodącym projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Powstaje sieć doradców energetycznych.

- Maj 2016 r. – uruchomienie konta na Twitterze: twitter.com/nfosigw

- Czerwiec 2017 r. – uruchomienie konta na Facebooku: facebook.com/NarodowyFunduszOchronySrodowiskaiGospodarkiWodnej

- 7 czerwca 2018 r. – podpisanie z 16 wojewódzkimi funduszami oraz Bankiem Ochrony Środowiska porozumienia ws. programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. I nabór wniosków rozpoczął się 19 września.

- 9 września 2018 r. – akcja NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918–2018”.

- Lipiec 2019 r. – uruchomienie nowych programów dla wsi i rolnictwa: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów porolniczych”, „Regeneracja gleb poprzez ich wapnowanie” oraz „Agroenergia”.

- 30 sierpnia 2019 r. – uruchomienie I naboru wniosków w programie „Mój Prąd” (do grudnia 2023 r. zrealizowano pięć edycji programu).

- Wrzesień 2019 r. – przekazanie ponad 1,9 mln zł dotacji na wyszkolenie 400 audytorów energetycznych na Ukrainie.

- Kwiecień 2020 r. – podpisanie przez NFOŚiGW z ministrem klimatu porozumienia w sprawie realizacji niektórych zadań ministra klimatu dla programu operacyjnego „Środowisko, energia i zmiany klimatu w ramach MF EOG 2014–2021”.

- 1 lipca 2020 r. – rozpoczęcie I naboru wniosków w nowym programie „Moja Woda” dla osób fizycznych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.

- 1 stycznia 2021 r. – przejęcie od resortu rozwoju działań w zakresie rządowego programu „Stop Smog”.

- 12 lipca 2021 r. – start naboru wniosków na dofinasowanie pojazdów elektrycznych w programie „Mój elektryk”.

- 15 października 2021 r. – NFOŚiGW krajowym punktem kontaktowym Programu LIFE w nowej perspektywie finansowej 2021–2027; budżet LIFE na lata 2021–2027 przekracza 5,4 mld euro.

- 22 listopada 2021 r. – rozpoczęcie naboru wniosków o dotacje dla podmiotów innych niż osoby fizyczne w ramach programu „Mój elektryk”.

- 29 kwietnia 2022 r. – uruchomienie naboru wniosków w programie „Moje Ciepło” – dotacje do pomp ciepła w nowo budowanych domach.

- Lipiec 2022 r. – nowy program „Ciepłe Mieszkanie” – dofinansowanie wymiany tzw. kopciuchów i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

- Styczeń 2023 r. – start programu „Innowacje dla Środowiska”, w ramach którego 2 mld zł trafią na wsparcie innowacji ekologicznych.

- 25 stycznia 2023 r. – start programu „Energia dla wsi”, którego celem jest wzrost wykorzystania OZE na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

- 14 września 2023 r. – uroczyste nadanie sztandaru NFOŚiGW.

- 30 listopada 2023 r. – podpisanie pierwszej umowy w ramach programu „Fundusze europejskie dla Polski wschodniej 2021–2027”, na prawie 50 mln zł, ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym na budowę Centrum Edukacyjnego.

- 5 lutego 2024 r. – nowy zarząd NFOŚiGW.

- Luty 2024 r. – ogłoszenie naboru w ramach FENX 01.01 „Poprawa efektywności energetycznej w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej”.

- 9 lutego 2024 r. – decyzja o zwiększeniu budżetu programu „Energia dla wsi” z 1 mld zł do 3 mld zł.

- 20 lutego 2024 r. – zapowiedź prekursorskiego programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”.

Artykuł powstał w ramach dodatku specjalnego „Rzeczpospolitej” - 35 lat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem dodatku jest:

- 27 kwietnia 1989 r. – utworzenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- 1 lipca 1989 r. – formalne rozpoczęcie działalności zgodnie z rozporządzeniem ministra ochrony środowiska i zasobów naturalnych z 30.06.1989 r. o nadaniu statutu funduszowi.

Pozostało 96% artykułu
Surowce i Paliwa
Azoty i MOL istotnie zwiększają produkcję. Orlen też do nich dołączy
Surowce i Paliwa
Putin kopie pod Wielką Brytanią w Antarktyce. Do czego się dokopał?
Surowce i Paliwa
Amerykańscy nafciarze za Bidena prosperują. Ale przyszłość widzą w Trumpie
Surowce i Paliwa
Wielka Brytania rzuca wyzwanie Kremlowi. Chce wyprzeć rosyjski uran z Europy
Surowce i Paliwa
Rosyjski eksport paliw jak w pandemii. Coraz więcej uszkodzonych rafinerii
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy