Już wia­do­mo, że pu­ław­skie za­kła­dy pla­nu­ją bu­do­wę elek­trow­ni o mo­cy 850 MW. – Wy­so­ce praw­do­po­dob­ne jest, że pa­li­wem bę­dzie gaz. La­da mo­ment ukoń­czy­my sta­dium wy­ko­nal­no­ści, któ­re po­ka­że, czy ten wa­riant bę­dzie wy­bra­ny – mó­wi Woj­ciech Ko­zak, czło­nek za­rzą­du Pu­ław.

Elek­trow­nia miał­aby zo­stać od­da­na do użyt­ku w la­tach 2016 – 2017, przy czym roz­po­czę­cie pro­ce­du­ry wy­bo­ru wy­ko­naw­cy mo­żli­we jest jesz­cze w tym ro­ku. Koszt in­we­sty­cji to ok. 3 mld zł.

Z ko­lei gru­pa Azo­ty Tar­nów na pro­jek­ty ener­ge­tycz­ne chce wy­dać co naj­mniej 1 mld zł. Pla­nu­je bu­do­wę aż trzech elek­tro­cie­płow­ni. Na ko­niec 2016 r. mia­ła­by być go­to­wa elek­tro­cie­płow­nia w spół­ce za­le­żnej ZAK o mo­cy 200 MW. Bu­do­wa mia­ła­by ru­szyć w 2014 r. Gru­pa planuje też bu­do­wę elek­tro­cie­płow­ni w in­nej spół­ce za­le­żnej, Po­li­cach. Part­ne­rem mo­że tu być Polska Grupa Energetyczna. Trwa­ją pra­ce nad har­mo­no­gra­mem budowy i pla­no­wa­ną mo­cą no­we­go blo­ku. Nie­ofi­cjal­nie wia­do­mo, że bu­do­wa mia­ła­by się za­koń­czyć w 2016 r. Do­ce­lo­wo po­dob­na in­we­sty­cja mia­ła­by być re­ali­zo­wa­na ta­kże w spół­ce mat­ce; bli­ższych szcze­gó­łów nie ujaw­nio­no.

Zda­niem ana­li­ty­ków bu­do­wy elek­tro­cie­płow­ni po­win­ny być trak­to­wa­ne przede wszyst­kim ja­ko pro­jek­ty od­two­rze­nio­we. – In­we­sty­cja np. w ZAK jest ko­niecz­na, bo obec­na elek­tro­cie­płow­nia za­koń­czy funk­cjo­no­wa­nie w 2016 r. – mó­wi Kon­rad Anusz­kie­wicz, ana­li­tyk Ipo­pe­ma Se­cu­ri­ties. Je­go zda­niem no­we blo­ki nie wpły­ną w spo­sób zna­czą­cy na ren­tow­ność za­kła­dów, nie­za­le­żnie od osta­tecz­nych mo­cy.

Azo­ty Tar­nów ma­ją być mniej­szo­ścio­wym udzia­łow­cem przy pro­jek­tach. Z wcze­śniej­szych wy­po­wie­dzi Je­rze­go Mar­ci­nia­ka, pre­ze­sa grupy, wy­ni­ka, że w grę wcho­dzi mak­sy­mal­nie 20-proc. udział w każdym z przed­się­wzięć. Pie­nią­dze ma­ją po­cho­dzić ze środ­ków wła­snych i kre­dy­tów.