Ile rewolucji w przepisach dotyczących łupków

Większość proponowanych zmian jest po myśli branży poszukiwawczej, część jednak jest spóźniona.

Publikacja: 18.03.2014 07:38

Ile rewolucji w przepisach dotyczących łupków

Foto: Bloomberg

Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego i innych ustaw może mieć pozytywny wpływ na dalszą działalność branży gazowej, zwłaszcza firm badających pokłady łupków. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy wraz z proponowanymi regulacjami organy odpowiedzialne za wydawanie poszczególnych decyzji i zezwoleń usprawnią swoje działanie.

Rząd przyjął 11 marca projekt nowelizacji, który ma na celu m.in wyeliminowanie barier administracyjnych, związanych głównie z poszukiwaniem, rozpoznawaniem, a także wydobyciem węglowodorów (w szczególności gazu z łupków). Projekt też wprowadza instrumenty prawne mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie tego typu działalności gospodarczej.

Jedna ?koncesja

Wprowadza np. nowe zasady koncesjonowania działalności w zakresie węglowodorów. Przede wszystkim, jak wcześniej zapowiadano, dotychczasowe koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie oraz wydobycie w zakresie węglowodorów zastąpiono jedną koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż.

Dotychczasowi koncesjonariusze, którzy uzyskali lub uzyskają koncesję do czasu wejścia w życie ustawy, po zakończeniu etapu poszukiwawczego nadal będą mogli ubiegać się o koncesję na wydobycie na starych zasadach. Zatem zachowane zostaną dotychczasowe prawa przedsiębiorców w tym zakresie.

Jednakże tacy inwestorzy będą mieli także możliwość w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy zmieniającej złożenia wniosku o przekształcenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów w nową koncesję na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie. Przewidziano także możliwość wydłużenia o trzy lata czasu obowiązywania dotychczasowych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów.

Nowością w proponowanych regulacjach ma być również możliwość ubiegania się o wydanie koncesji na rzecz kilku podmiotów łącznie, gdy złożą wspólnie jedną ofertę w przetargu i wskażą operatora. Dotychczas inwestorzy mogli występować o koncesje tylko samodzielnie.

Roboty geologiczne ?bez koncesji

Nowelizacja wprowadza także możliwość prowadzenia robót geologicznych w ramach poszukiwania kopalin bez konieczności uzyskania koncesji. Jeżeli roboty geologiczne będą obejmowały wyłącznie wykonywanie badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów (np. badania sejsmiczne), projekt robót geologicznych będzie podlegał jedynie zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Zmianę to należy ocenić pozytywnie, gdyż może to doprowadzić do zwiększenia informacji o dostępnych złożach węglowodorów, co może mieć przełożenie w szczególności na branżę łupkową i przyspieszyć proces poszukiwań złóż gazu. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część inwestorów zaangażowanych w poszukiwania gazu z łupków w Polsce etap takich prac ma już za sobą, zmiana ta może wydawać się nieco spóźniona.

Nowelizacja ma także na celu liberalizację przepisów dotyczących budowy terenu wiertni i posadowionej na nim infrastruktury. Przedsiębiorcy będą mogli na podstawie zgłoszenia robót budowlanych wznosić obiekty budowlane służące bezpośrednio do poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów. Obecnie przepisy nie są jasne w tej kwestii. Dotychczas praktyką przy budowie terenu wiertni było uzyskiwanie decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego, co jednak z prawnego punktu widzenia może budzić wątpliwości. Niestety, instytucja zgłoszenia nie obejmie etapu wydobywczego, na co część przedsiębiorców zapewne liczyła.

Żegnaj NOKE

Warto także nadmienić, iż zrezygnowano z pomysłu utworzenia narodowego operatora kopalin energetycznych (NOKE), który miał posiadać udziały w przyznawanych koncesjach, a także przysługiwały mu zgodnie z poprzednim projektem uprawnienia kontrolne w stosunku do przedsiębiorców poszukujących węglowodorów. Zmiana ta ucieszy zapewne znaczną część inwestorów, gdyż pomysł ten był szeroko krytykowany przez przedstawicieli branży wydobywczej jako zbyt ingerujący w ich działalność oraz wprowadzający dodatkowe, niepotrzebne w ich ocenie, ograniczenia.

Autorzy są prawnikami kancelarii CMS, dawniej CMS Cameron McKenna

Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego i innych ustaw może mieć pozytywny wpływ na dalszą działalność branży gazowej, zwłaszcza firm badających pokłady łupków. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy wraz z proponowanymi regulacjami organy odpowiedzialne za wydawanie poszczególnych decyzji i zezwoleń usprawnią swoje działanie.

Rząd przyjął 11 marca projekt nowelizacji, który ma na celu m.in wyeliminowanie barier administracyjnych, związanych głównie z poszukiwaniem, rozpoznawaniem, a także wydobyciem węglowodorów (w szczególności gazu z łupków). Projekt też wprowadza instrumenty prawne mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie tego typu działalności gospodarczej.

Pozostało 83% artykułu
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?