Akcjonariusze zdecydowali w środowym głosowaniu o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru.

W treści przyjętej uchwały czytamy że, kapitał zakładowy spółki zostanie obniżony o kwotę 3.178.593.409,30 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z 10,25 zł do 8,55 zł. Nastąpienie podwyższeniu ulegnie kapitał zakładowy o kwotę 3.197.291.010,75 zł poprzez emisję 373.952.165 akcji serii E o wartości nominalnej 8,55 zł każda.

Zarząd PGE jeszcze kilka tygodniu temu wnioskował o objęcie przez Skarb Państwa od 214,6 do 374 mln nowo emitowanych akcji serii E. Objęcie akcji w liczbie minimalnej miałoby zapewnić utrzymanie udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki na obecnym poziomie. Skarb Państwa ma obecnie ok. 57,4 proc. udziału w kapitale zakładowym największej spółki elektroenergetycznej w kraju.

We wtorek 6 kwietnia Skarb Państwa podpisał umowę inwestycyjną z PGE, w której wyraził wolę objęcia nie więcej niż 373.952.165 akcji PGE serii E nowej emisji za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji w łącznej wysokości nie większej niż 3,197 mld zł. Ostateczna liczba akcji objętych przez Skarb Państwa będzie uzależniona od wyników procesu budowania księgi popytu i zostanie określona w umowie objęcia akcji.

PGE planuje pozyskać od inwestorów środki o szacunkowej wartości ok. 3,2 mld zł w związku z planowanymi projektami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej, dekarbonizacji i dystrybucji. Kwota ta, ma uwolnić środki własne na inwestycje.