Na poziomie EBITDA raportowanej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości ok. 9,7 mld złotych, na co główny wpływ miała zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej, jako efekt rosnących rynkowych stóp procentowych, będących podstawą do kalkulacji wysokości rezerwy. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o ok. 1,5 mld złotych. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2021 roku wyniósł 4,2 mld zł wobec 0,1 mld zł w 2020 r. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 4,7 mld złotych, wobec 5,5 mld złotych w porównywalnym okresie 2020 r.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w 2021 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 68,8 TWh, czyli o 18 proc. więcej niż w 2020 r. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wy-niósł 37,7 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wy-niosła 37,5 TWh, mniej o ok. 9 proc. w skali roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 55,1 PJ, rosnąc o 13 proc. w porównaniu do 2020 r. Szacunkowa średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w 2021 r. wyniosła 266,7 zł/MWh i była niższa o około 15 złotych/MWh w porównaniu z 2020 r. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów wyniósł w minionym roku 121,8 zł za tonę, czyli był o 15 złotych za tonę wyższy niż w 2020 r. Szacunkowy poziom zadłużenia netto wyniósł 4,2 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 mld zł w stosunku do III kwartału 2021 r. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 0,43x.

Dynamiczne odbicie gospodarki w 2021 r. i przejściowy wzrost importu polskiej energii elektrycznej przez unijne gospodarki umożliwił wyprodukowanie przez PGE blisko 69 TWh energii elektrycznej i osiągnięcie solidnych rocznych wyników – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej. Największe w historii wysokie wolumeny produkcji energii elektrycznej oraz przy-chody z rynku mocy przeważyły nad efektem spadku marży na wytwarzaniu, który w 2021 roku wyniósł ok. 30 zł na MWh w porównaniu do 2020 r. Czynniki te wpłynęły na segment Energetyki Konwencjonalnej, który wypracował powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 2,6 mld złotych, wyższy o 37 proc. w porównaniu z rokiem 2020.

Zwiększenie ilości dystrybuowanej energii elektrycznej o 6 proc. przyczyniło się do poprawy wyniku segmentu Dystrybucji. Wygenerował on 2,7 mld złotych EBITDA powtarzalnej, czyli więcej o 18 proc. w skali roku. Segment Ciepłownictwa, pomimo wyższego zapotrzebowania na ciepło, wobec rosnących kosztów CO2 oraz gazu ziemnego, osiągnął powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 0,8 mld złotych (spadek o 9 proc. w porównaniu do roku 2020).