Rafako zaznacza, że warunki ugody zostały parafowane, jednak ugoda nie została jeszcze podpisana. Postanowienia parafowanej ugody dotyczą m.in. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz ramowego harmonogramu realizacji kontraktu, w tym zmiany terminu ponownej synchronizacji bloku do 29 kwietnia 2022 r., a także terminu zakończenia okresu przejściowego do 30 października 2022 r.

Tauron i Rafako oświadczyły także że nie będą dochodzić wobec siebie wszelkich roszczeń, w tym kar umownych, powstałych lub mogących powstać ze zdarzeń zaistniałych przed dniem zawarcia ugody, z wyłączeniem roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz roszczeń wykonawcy z kontraktu wobec NJGT za prace należycie zrealizowane przed dniem zawarcia ugody. Co ciekawe w elementach umowy czytamy o braku możliwości przesądzenia odpowiedzialności za zaistnienie awarii bloku będącego przedmiotem kontraktu z dnia 11 czerwca 2021 r. Wejście ugody w życie będzie zależne od uzyskania przez NJGT i wykonawcę niezbędnych zgód korporacyjnych.