Na początku kwietnia br. Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energetyką w latach 2014-2020. Będą one obowiązywać od 1 lipca 2014 r. i zastąpią poprzednie wytyczne. Będą regulowały zasady przyznawania pomocy publicznej na projekty dotyczące ochrony środowiska i projekty w sektorze energetyki. Większość uregulowań ma charakter czysto techniczny i ma znaczenie raczej dla państw członkowskich Unii Europejskiej, które notyfikują pomoc do Komisji Europejskiej niż dla beneficjentów.

Jednak jak wskazuje Szymon Żółciński, partner w firmie doradczej Crido Taxand istotne zmiany dotyczą m.in. wsparcia dla sektora energetyki, który do tej pory mógł być wspierany również z pomocy regionalnej. - Teraz wytyczne regionalne taką pomoc wykluczają, co oznacza, że inwestycje w energetykę mogą być finansowana tylko z pomocy horyzontalnej. Ma to o tyle znaczenie że te rodzaje pomocy maja inaczej liczone koszty kwalifikowane – tłumaczy ekspert. I wylicza przykładowo, że jeśli dla farmy wiatrowej o mocy 10 MW, nakłady inwestycyjne to 60 mln zł to w przypadku pomocy regionalnej całość nakładów może być kosztem kwalifikowanym, ale w przypadku pomocy horyzontalnej już tylko ta część kosztów, która jest konieczna dla osiągnięcia pozytywnego wpływu na środowisko (czyli nadwyżka kosztu ponad koszt budowy elektrowni konwencjonalnej o tej samej mocy). Zakładając, że ten koszt to 50 mln zł to w efekcie z pomocy regionalnej farma w województwie warmińsko-mazurskim (duża firma) mogłaby dostać 30 mln zł (50 proc. z 60 mln zł), a z pomocy horyzontalnej już tylko 12 mln zł (60 proc. z 120-100 mln zł).

– Co do zasady nowe wytyczne będą obowiązywać przedsiębiorstwa prywatne, ale też spółki komunalne konkurujące na rynku komercyjnym takie jak np. gminne i miejskie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej – podkreśla Żółciński tłumacząc, że nowe zasady mają na celu urynkowienie wsparcia dla sektora energetyki odnawialnej (aby obniżyć jego koszt dla gospodarki ogółem). Wsparcie operacyjne dla odnawialnych źródeł energii (OZE) będzie uzależnione od tego czy producent energii z OZE będzie sprzedawał energię na rynku i podlegał takim samym obowiązkom jak inni producenci energii. Wyłączono też wsparcie na inwestycje w zakłady produkujące biopaliwa wykorzystujące rośliny jadalne (pomoc operacyjna dla takich zakładów jest dozwolona tylko do 2020 r.).

- Generalnie obniżono limity dostępnej pomocy, dodano nowe kategorie wsparcia m.in. pomoc na instalacje do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla i nieco zliberalizowano zasady wyliczenia kosztów kwalifikowanych (według starych wytycznych od kosztów kwalifikowanych trzeba było odliczać zyski z dofinansowanej instalacji z pierwszych pięciu lat jej funkcjonowania, w nowych wytycznych dla większości kategorii pomocy zrezygnowano z tego wymogu) – wylicza kolejne zmiany Żółciński.