Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) oraz należąca do Rafako spółka E003B7 zawarły 2 grudnia przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP ugodę dotyczącą budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

NJGT zobowiązał się że nie naliczy kar umownych sprzed daty zawarcia ugody i nie będzie dochodzić tego roszczenia w przyszłości pod warunkiem zakończenia procesu inwestorskiego polegającego na skutecznym i bezwarunkowym przejęciu kontroli nad pakietem akcji Rafako, należącym obecnie pośrednio i bezpośrednio do PBG w restrukturyzacji, przez innego inwestora oraz prawidłowego wykonania przez konsorcjum wszystkich obowiązków przewidzianych w umowie do realizacji do 30 października 2022 r., co zostanie potwierdzone podpisaniem tzw. protokołu zakończenia okresu przejściowego do 15 listopada 2022 r. – Spółka Tauron nie jest zainteresowana nabyciem akcji spółki Rafako i wyraża jedynie wolę wsparcia prac związanych z potencjalną transakcją – czytamy w raporcie.

Postanowienia parafowanej ugody dotyczą m.in. zmiany terminu ponownej synchronizacji bloku do 29 kwietnia 2022 r.

Rafako miesiąc temu informowało o uzgodnieniu warunków ugody ze spółką z grupy Tauron w sprawie kontraktu w Jaworznie. Tauron podał, że wejście w życie ugody i aneksów nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających, wśród których kluczowymi są: uzyskanie przez strony zgód korporacyjnych na zawarcie ugody i aneksów oraz zgód instytucji finansowych, które udzieliły zabezpieczeń finansowych do umowy, a także dostarczenie do NJGT przedłużonych lub nowych gwarancji zabezpieczających oraz nowych lub przedłużonych gwarancji zwrotu zaliczki.