Energa wybuduje kolejną elektrownię wodną

Gdański koncern Energa poszukuje partnera do budowy kolejnej elektrowni na Wiśle

Publikacja: 21.12.2011 03:05

Energa wybuduje kolejną elektrownię wodną

Foto: Bloomberg

Na po­cząt­ku 2012 r. po­zna­my li­stę po­ten­cjal­nych lo­ka­li­za­cji no­wej elek­trow­ni na Wi­śle po­ni­żej Wło­cław­ka. In­we­sty­cję re­ali­zu­je gdań­ska Ener­ga, któ­ra ma już we Wło­cław­ku elek­trow­nię wod­ną o mo­cy ­160 me­ga­wa­tów.

Dla po­rów­na­nia, naj­więk­sza in­sta­la­cja te­go ty­pu w Pol­sce, po­ło­żo­na nad Je­zio­rem Żar­no­wiec­kim, ma moc 716 MW.

Do 100 MW ­no­wych mo­cy

Pro­jekt Ener­gi prze­wi­du­je bu­do­wę dru­gie­go stop­nia pię­trzą­ce­go na Wi­śle wraz z elek­trow­nią wod­ną i in­fra­struk­tu­rą. In­we­sty­cja ma na ce­lu nie tyl­ko po­zy­ska­nie ko­lej­ne­go źró­dła ener­gii od­na­wial­nej. Dru­gi uskok na rze­ce ma też za­ha­mo­wać ero­zję od­cin­ka Wi­sły po­ni­żej Wło­cław­ka. Z te­go po­wo­du pro­jekt uzy­skał w 2009 r. wspar­cie mar­szał­ka wo­je­wódz­twa ku­jaw­sko­-po­mor­skie­go.

Pier­wot­nie za­kła­da­no, że do­kład­ną lo­ka­li­za­cję no­wej elek­trow­ni uda się usta­lić do koń­ca te­go ro­ku. Dziś już wia­do­mo, że tzw. kar­ta lo­ka­li­za­cyj­na opu­bli­ko­wa­na zo­sta­nie do­pie­ro w 2012 r., naj­póź­niej w lu­tym. Po­nad­to do czerw­ca zo­sta­ną przy­go­to­wa­ne po­zo­sta­łe do­ku­men­ty, w tym ra­por­ty od­dzia­ły­wa­nia przed­się­wzię­cia na śro­do­wi­sko.

Jed­nak aby in­we­sty­cja do­szła do skut­ku, po­trzeb­na jest jeszcze zgo­da re­gio­nal­ne­go dy­rek­to­ra ochro­ny śro­do­wi­ska i po­zy­tyw­na opi­nia Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej. We­dług pla­nów elek­trow­nia ma ru­szyć w 2017 r.

2,5 mld zł mo­że po­chło­nąć bu­do­wa dru­gie­go stop­nia na Wi­śle wraz z elek­trow­nią wod­ną

– Na tę chwi­lę za­kła­da­my moc elek­trow­ni na po­zio­mie 60 – 100 MW. Jest ona uza­le­żnio­na od wy­bo­ru kon­kret­nej lo­ka­li­za­cji – mówi Be­ata Ostrow­ska, rzecz­nicz­ka Ener­gi.

Wstęp­ny pro­jekt za­kła­dał, że śred­nia pro­duk­cja ener­gii elek­trycz­nej w obiek­cie mo­że prze­kro­czyć 500 tys. MWh rocz­nie. Ob­li­czo­no też, że wy­two­rze­nie ta­kiej ilo­ści zie­lo­nej ener­gii po­zwo­li unik­nąć wy­emi­to­wa­nia do at­mos­fe­ry po­nad 500 tys. ton dwu­tlen­ku wę­gla.

Po­szu­ki­wa­ny part­ner

We­dług pier­wot­nych sza­cun­ków in­we­sty­cja mo­że po­chło­nąć na­wet 2,5 mld zł. Z uwa­gi na wiel­kość przed­się­wzię­cia Ener­ga nie wy­klu­cza, że zre­ali­zu­je pro­jekt wspól­nie z part­ne­rem. Oka­zu­je się, że spół­ka już pro­wa­dzi roz­mo­wy z za­in­te­re­so­wa­ny­mi  fir­ma­mi.

– Kon­kret­ne de­cy­zje i wy­bór partn­e­ra na­stą­pią po przy­go­to­wa­niu peł­nej do­ku­men­ta­cji – za­strze­ga Ostrow­ska.

No­wa elek­trow­nia na Wi­śle bę­dzie ko­lej­nym te­go ty­pu obiek­tem Ener­gi. Spół­ka ta ma już 46 elek­trow­ni wod­nych o łącz­nej mo­cy 200 MW.

Oprócz wspo­mnia­nej in­sta­la­cji we Wło­cław­ku ma sze­reg mniej­szych si­łow­ni, któ­re w więk­szo­ści zlo­ka­li­zo­wa­ne są na Po­mo­rzu.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki b.oksinska@rp.pl

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie