Trojanowska odpowiadała za całokształt rozwoju i wdrażania energetyki jądrowej w Polsce. Przygotowała i przedstawiła Radzie Ministrów Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ), który opublikowano 28 stycznia 2014 r.

Przyjęcie tego dokumentu przez rząd – jak czytamy w komunikacie resortu gospodarki - zakończyło formalny etap przygotowań do budowy pierwszego polskiego reaktora jądrowego. Za dalsze działania w tym obszarze będzie odpowiadał Minister Gospodarki.

Zadania te związane są przede wszystkim z przygotowywaniem planu w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym oraz wspieraniem polskich przedsiębiorców i sektora naukowego na rzecz ich zaangażowania w realizację inwestycji jądrowych w Polsce i za granicą. Ponadto Minister Gospodarki będzie koordynował działania na rzecz kształcenia i szkolenia kadr dla instytucji i firm związanych z energetyką jądrową, jak również szeroko pojętej komunikacji i edukacji.

Z resortem gospodarki w tym zakresie mają współpracować m.in. Ministerstwo Skarbu Państwa, Państwowa Agencja Atomistyki oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Realizacja inwestycji należy zaś do inwestora, czyli Polskiej Grupy Energetycznej, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za budowę elektrowni jądrowych i infrastruktury towarzyszącej.

- Dziś, po blisko 5 latach pełnienia funkcji pełnomocnika i wykonaniu powierzonych mi zadań, odchodzę ze stanowiska w poczuciu, że nadany został właściwy kierunek rozwoju energetyki jądrowej w Polsce – powiedziała cytowana w komunikacie Trojanowska.