Dokument przewiduje, że marża EBITDA grupy wyniesie średnio 30 proc. w okresie obowiązywania strategii. Natomiast łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe sięgną w tym czasie18,9 mld zł. Spółka przewiduje też stabilną produkcję węgla na poziomie 15,6 mln ton w roku 2018 do 18,2 mln ton w roku 2030, przy kosztach gwarantujących rentowność EBITDA. Z kolei roczna produkcja koksu ma przekraczać 3,4 mln ton.

JSW zapowiada poprawę efektywności produkcji poprzez inwestycje i wprowadzanie nowych technologii oraz wdrażanie innowacji. Stabilność finansową spółka chce sobie zapewnić przez utworzenie funduszu stabilizacyjnego FIZ. Strategia zakłada całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu emisji obligacji do 2019 r. oraz utrzymanie poziomu długu netto do skonsolidowanej EBITDA poniżej 2,5x.

W segmencie węglowym JSW chce zabezpieczyć dostęp do zasobów węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje – udostępnianie nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych. W szczególności chce poszerzyć bazę zasobową węgla koksowego typu 35. Produkcja tego surowca ma stanowić powyżej 85 proc. ogółu produkcji od 2020 r. W planach jest też dalsza optymalizacja kosztów.

W obszarze koksu grupa wybuduje nowe baterie koksownicze w Koksowni Przyjaźń w celu produkcji koksu wielkopiecowego o wysokich parametrach przy wykorzystaniu najniższego wskaźnika konwersji. Kontynuować będzie też inwestycje w Koksowni Radlin związane z rozbudową infrastruktury w celu produkowania koksu wielkopiecowego o bardzo wysokich parametrach.