Kogeneracja, kontrolowana przez francuski [b]koncern energetyczny EdF[/b], przeprowadziła kolejną emisję obligacji. Tym razem zaoferowała inwestorom papiery o wartości 29 mln zł. Wszystkie zaoferowane obligacje to walory zerokuponowe. Kogeneracja powinna je wykupić w połowie grudnia tego roku. Zaoferowane papiery nie są zabezpieczone, nie ustanowiono również na nich zastawu, ani hipoteki.

W komunikacie zarząd podał, że pieniądze przeznaczy na bieżące finansowanie aktywów obrotowych spółki. Obecnie łączna wartość wyemitowanego długu wynosi 113 mln zł.

Na koniec czerwca łączna wartość zaciągniętych przez spółkę [b]zobowiązań wyniosła 279,7 mln zł.[/b] Spółka planuje wykup wszystkich obligacji w określonych wcześniej terminach. W miejsce wykupionych papierów przeprowadzi kolejne emisje, w celu dalszego finansowania bieżącej działalności operacyjnej. Jednocześnie Kogeneracja rozważa korzystanie z alternatywnych źródeł finansowania.