W przyjętym dziś komunikacie Komisja wzywa do bardziej skoordynowanego podejścia europejskiego przy opracowywaniu i reformowaniu systemów wsparcia oraz do zwiększenia obrotu energią odnawialną między państwami członkowskimi. Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia 20 proc. udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do 2020 r.

Komisja podkreśla, że cel ten może zostać osiągnięty w sposób ekonomicznie opłacalny tylko wówczas, gdy wszystkie obowiązujące polityki będą wdrażane we wszystkich państwach członkowskich, a systemy wsparcia będą zbieżne. Ponadto podstawowe znaczenie ma rozpoczęcie dyskusji na temat przyszłości oraz stworzenia solidnych ram na okres po roku 2020. Komisja podkreśla, że szczególnie istotne jest jak najszybsze określenie kluczowych etapów na rok 2030.

- Powinniśmy nadal dążyć do rozwoju energii odnawialnej i promować innowacyjne rozwiązania. Należy to zrobić w sposób ekonomicznie opłacalny. Oznacza to: wytwarzanie energii wiatrowej i słonecznej tam, gdzie ma to sens z gospodarczego punktu widzenia, oraz obrót tą energią w Europie, tak jak czynimy to z innymi produktami i usługami – powiedział komisarz ds. energii Günther Oettinger.

Według Europejskiego Komitetu Energii Odnawialnej (EREC) obowiązkowym celem powinien być udział zielonej energii na poziomie 45 proc. w 2030 roku. Bez określenia obowiązkowych celów na 2030 rok, po 2020 roku dojdzie do spowolnienia rozwoju odnawialnych źródeł energii – ostrzega EREC w komunikacie.