W pierwszym półroczu 2012 r. Grupa Energa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 5,6 mld zł (wzrost o prawie 11 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r.) oraz wynik EBITDA w wysokości 1 066 mln zł (wzrost o 21 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r.). Zysk netto wzrósł o niemal 11 proc. i osiągnął poziom 509 mln zł.

W analizowanym okresie nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 801 mln zł i były wyższe o 53 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2011 r. (525 mln zł). 76 proc. z tych nakładów zostało zrealizowane w segmencie dystrybucji. W ciągu pierwszego półrocza 2012 roku Grupa zrealizowała więcej inwestycji niż w całym 2008 r., który był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Grupy w obecnym kształcie.

- Korzystne wyniki finansowe Grupy Energa  są efektem systematycznej realizacji  planów inwestycyjnych, wpływających na wzrost przychodu regulowanego z dystrybucji. Jest to również efekt konsekwentnych działań restrukturyzacyjnych,  przyczyniających się do wzrostu efektywności  gospodarowania – ocenia Roman Szyszko, wiceprezes ds. finansowych w Energa SA.

Dodatkowo pozytywny wpływ na wyniki Grupy miały wyniki segmentu obrotu, głównie dzięki korzystnemu kształtowaniu się cen na hurtowym rynku energii elektrycznej.