Taka forma finansowania inwestycji polega na wypłacie części lub całości dotacji przyznawanej beneficjentowi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na rachunek bankowy wykonawcy.

Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

- zaliczki – może ona wynieść maksymalnie do 50 proc. przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia, wynikającej z wniosku o dofinansowanie,

- pozostałej części dofinansowania przypadającego na wskazany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie lub umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu wniosku o płatność przez beneficjenta.

Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem wynosi do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Ocena wniosków o dofinansowanie z prefinansowaniem odbywa się w terminie do 14 dni kalendarzowych. Zaliczka jest wypłacana bezpośrednio na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od podpisania umowy dotacji lub na 14 dni przed rozpoczęciem prac przez tego wykonawcę.

Jak złożyć wniosek o dotację? Procedura zamyka się w trzech punktach:

1. wnioski są obsługiwane przez WFOŚiGW właściwy dla lokalizacji budynku/lokalu mieszkalnego,

2. wniosek wypełnia się w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu na stronie gwd.nfosigw.gov.pl,

3. wypełniony wniosek można złożyć elektronicznie (z podpisem elektronicznym). Można też go wydrukować i po podpisaniu wysłać pocztą do WFOŚiGW lub przekazać do WFOŚiGW za pośrednictwem punktu gminnego.

Każdy etap przygotowania wniosku jest dokładnie opisany w instrukcji.