Obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł w lipcu 2011 r. 1,6 TWh (w porównaniu z poprzednim miesiąca, obroty na Rynku Dnia Następnego spadły o 6,19 proc.). Licząc rok do roku obroty na RDN wzrosły o 258,18 proc. Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wyniósł w lipcu br. średnio 13,06 proc., przy minimum 6,03 proc. i maksimum 30,96 proc.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona obrotami ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 190,78 zł/MWh. W porównianiu z miesiącem wcześniejszym nastąpił spadek o 18,60 PLN. Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN dla godzin od 8 do 22, wyniósł 198,27 PLN/MWh (spadek m/m o 19,37 PLN).

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w lipcu 2011 r. wyniósł 7,553 TWh. Stanowi to spadek miesiąc do miesiąca o 35,16% i wzrost o 420,97% licząc rok do roku. Podobnie jak w czerwcu 2011 r. najbardziej płynnymi kontraktami były kontrakty roczne z dostawą w 2012 r.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę zarówno rynek bieżący jak i wykonanie kontraktów dla danej godziny doby dostawy energii elektrycznej, średni godzinowy udział wszystkich rynków TGE, dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wyniósł w lipcu 2011 r. 67 proc.