Komisja Nadzoru Finansowego utrzymała w mocy decyzję ze stycznia ubiegłego roku w sprawie kary za naruszenie obowiązku informacyjnego określonego w ustawie o ofercie publicznej. Chodzi o niepoinformowanie w terminie KNF i Petrolinvestu o zmianie zamiaru dalszego zwiększania, wraz z Prokom Investments oraz Osiedlem Wilanowskim, udziału w ogólnej liczbie głosów w giełdowej spółce. Krauze był zobowiązany uczynić to w okresie dwunastu miesięcy, licząc od 28 grudnia 2011 r. Wówczas podał, że z firmami zależnymi zamierza zwiększyć zaangażowanie w Petrolinveście.

- Wyżej wskazana decyzja jest ostateczna (UKNF otrzymał potwierdzenie jej doręczenia), stało się więc możliwe przekazanie do publicznej wiadomości informacji o karze - podała KNF w komunikacie prasowym. Dodano, że publikacja informacji o karze spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego. - Informacja ta odzwierciedla stopień naganności zachowania strony postępowania (Krauzego - red.) w związku z naruszeniem zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym poprzez naruszenie przepisów ustawy o ofercie - zauważono w komunikacie. KNF przypomina, że pod koniec 2011 r. ukazał się raport, w którym Ryszard Krauze oświadczył o zamiarze zwiększania, wraz z Prokom Investments oraz Osiedlem Wilanowskim, udziału w Petrolinveście do co najmniej 25 proc. akcji i głosów na WZA. Miał to uczynić do 28 grudnia 2012 r. Swojego zamiaru jednak nie zrealizował. W efekcie powinien zaktualizować oświadczenie i poinformować KNF oraz Petrolinverst o zmianie swoich zamiarów nie później niż w terminie 3 dni robocze od zaistnienia tej zmiany. Tego również nie uczynił.

Według KNF w ten sposób przyczynił się do naruszenia zasady transparentności rynku kapitałowego, która stanowi fundament jego funkcjonowania. - Złożenie przez Ryszarda Krauze oświadczenia o zamiarze zwiększenia dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 15 proc. ogólnej liczby głosów w spółce stanowiło istotną informację dla rynku, która mogła być brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i tym samym mogła wpływać na wolumen obrotu i kurs akcji spółki - stwierdza KNF. W jej ocenie wszyscy uczestnicy rynku powinni mieć zapewniony równy dostęp do informacji dotyczących akcjonariatu spółki publicznej. W efekcie konieczne jest zapewnienie uczestnikom rynku prawdziwej, rzetelnej oraz kompletnej informacji o posiadaniu przez inwestorów znacznych pakietów akcji.

- Prawidłowość i terminowość informowania przez akcjonariuszy o zmianie ich zaangażowania oraz o planach co do zmiany tego zaangażowania w daną spółkę publiczną ma szczególne znaczenie dla pozostałych uczestników rynku, bowiem może mieć istotny wpływ na ich decyzje inwestycyjne. Brak transparentności w zakresie informowania rynku o zmianie stanu posiadania akcji przez poszczególnych akcjonariuszy prowadzi do szkodliwej dla rynku dezinformacji i podważać zaufanie do rynku kapitałowego - dodała KNF.

Z Ryszardem Krauze, w sprawie komentarza na temat otrzymanej kary, nie udało nam się skontaktować.